Vyhľadávanie vo vestníkoch

Vestník ÚPV SR - ročník 2012

Vydanie 2/2012

Dátum vydania: 03.02.2012

Vestník ÚPV SR 2/2012

Zverejnené patentové prihlášky
Udelené patenty
Európske patenty
Dodatkové ochranné osvedčenia
Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov
Zapísané úžitkové vzory


Zapísané dizajny


Zverejnené prihlášky ochranných známok
Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
Obnovené ochranné známky
Prevody ochranných známok
Zmeny v údajoch o majiteľoch ochranných známok
Licenčné zmluvy registrované (ochranné známky)
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
Úradné oznamy

Monitoring obchodného vestníka

Sledujte automaticky zápisy v obchodnom vestníku.

Nastaviť notifikáciu