Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Vzdušná doprava

 • 44/2007

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách

  Schválený: 26.11.2002 Účinný: 18.12.2006  

 • 620/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách

  Schválený: 17.05.2000 Účinný: 30.11.2005  

 • 398/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o delegovaní zodpovednosti za poskytovanie letových prevádzkových služieb a o prevádzke Medzinárodného letiska Užhorod

  Schválený: 12.02.2004 Účinný: 16.06.2006 Zrušený: 17.06.2016  

 • 266/2006

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky

  Schválený: 03.05.2006 Účinný: 15.05.2006 Novelizovaný: 15.12.2008  

 • 57/2006

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov

  Schválený: 12.01.2006 Účinný: 01.03.2006  

 • 11/2006

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.12.2005 Účinný: 01.02.2006  

 • 661/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve

  Schválený: 21.12.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 479/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 23.09.2005 Účinný: 01.11.2005 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 59/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

  Schválený: 16.02.2005 Účinný: 21.02.2005 Zrušený: 01.02.2006  

 • 22/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva

  Schválený: 19.01.2005 Účinný: 01.02.2005  

 • 544/2004

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 10.09.2004 Účinný: 01.11.2004  

 • 387/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva vo vzájomnom vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou

  Schválený: 27.05.2004 Účinný: 27.05.2004  

 • 274/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel

  Schválený: 21.04.2004 Účinný: 01.05.2004 Novelizovaný: 30.09.2007  

 • 136/2004

  Zákon

  Zákon o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.

  Schválený: 04.02.2004 Účinný: 01.04.2004 Novelizovaný: 01.02.2013  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu