Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Veterinárna starostlivosť

 • 39/2007

  Zákon

  Zákon o veterinárnej starostlivosti

  Schválený: 12.12.2006 Účinný: 01.02.2007 Novelizovaný: 01.08.2014  

 • 320/2006

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín

  Schválený: 17.05.2006 Účinný: 01.06.2006  

 • 32/2006

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

  Schválený: 18.01.2006 Účinný: 01.02.2006 Zrušený: 01.01.2008  

 • 647/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

  Schválený: 21.12.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 574/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.11.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 564/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 563/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 506/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 15.11.2005  

 • 505/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 15.11.2005 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 504/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 15.11.2005  

 • 479/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 23.09.2005 Účinný: 01.11.2005 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 429/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005  

 • 295/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat

  Schválený: 15.06.2005 Účinný: 01.07.2005  

 • 229/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Zrušený: 01.07.2006  

 • 180/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z.

  Schválený: 20.04.2005 Účinný: 01.05.2005  

 • 145/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave

  Schválený: 06.04.2005 Účinný: 15.04.2005 Zrušený: 01.08.2008  

 • 116/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky

  Schválený: 16.03.2005 Účinný: 01.04.2005  

 • 112/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu

  Schválený: 09.03.2005 Účinný: 01.04.2005 Zrušený: 01.01.2007  

 • 62/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

  Schválený: 09.02.2005 Účinný: 01.03.2005  

 • 61/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.02.2005 Účinný: 01.03.2005 Zrušený: 01.02.2007  

 • 60/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.

  Schválený: 09.02.2005 Účinný: 01.03.2005  

 • 40/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín

  Schválený: 26.01.2005 Účinný: 15.02.2005  

 • 634/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat

  Schválený: 21.10.2004 Účinný: 01.12.2004 Zrušený: 01.01.2013  

 • 625/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády č. 484/2003 Z. z.

  Schválený: 10.11.2004 Účinný: 01.12.2004 Zrušený: 01.01.2009  

 • 534/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín

  Schválený: 14.09.2004 Účinný: 15.10.2004 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 512/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

  Schválený: 25.08.2004 Účinný: 15.09.2004 Zrušený: 01.02.2006  

 • 504/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.

  Schválený: 18.08.2004 Účinný: 15.09.2004  

 • 446/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov

  Schválený: 07.07.2004 Účinný: 30.07.2004 Zrušený: 01.02.2007  

 • 442/2004

  Zákon

  Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.06.2004 Účinný: 01.08.2004 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 399/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh

  Schválený: 30.06.2004 Účinný: 15.07.2004 Zrušený: 01.01.2006  

 • 398/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh

  Schválený: 30.06.2004 Účinný: 15.07.2004  

 • 383/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov

  Schválený: 16.06.2004 Účinný: 01.07.2004 Zrušený: 01.01.2006  

 • 358/2004

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.

  Schválený: 27.05.2004 Účinný: 01.07.2004  

 • 342/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch

  Schválený: 19.05.2004 Účinný: 01.06.2004  

 • 292/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

  Schválený: 22.10.2003 Účinný: 05.05.2004  

 • 289/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

  Schválený: 21.04.2004 Účinný: 01.05.2004 Novelizovaný: 15.09.2004 Zrušený: 01.02.2006  

 • 284/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov

  Schválený: 21.04.2004 Účinný: 01.05.2004 Zrušený: 01.01.2006  

 • 283/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

  Schválený: 21.04.2004 Účinný: 01.05.2004 Zrušený: 01.02.2007  

 • 273/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

  Schválený: 21.04.2004 Účinný: 01.05.2004 Zrušený: 01.01.2006  

 • 252/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

  Schválený: 15.04.2004 Účinný: 01.05.2004 Zrušený: 01.04.2008  

 • 167/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat

  Schválený: 03.03.2004 Účinný: 31.03.2004 Zrušený: 01.10.2009  

 • 112/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností

  Schválený: 20.02.2004 Účinný: 15.03.2004 Zrušený: 01.01.2006  

 • 75/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

  Schválený: 21.01.2004 Účinný: 15.02.2004 Zrušený: 15.05.2005  

 • 71/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

  Schválený: 21.01.2004 Účinný: 01.05.2004 Novelizovaný: 15.09.2004 Zrušený: 01.01.2008  

 • 19/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka

  Schválený: 17.12.2003 Účinný: 15.01.2004 Zrušený: 01.09.2007  

 • 9/2004

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.12.2003 Účinný: 01.02.2004 Novelizovaný: 01.12.2011  

 • 8/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz

  Schválený: 17.12.2003 Účinný: 15.01.2004 Novelizovaný: 15.03.2005 Zrušený: 01.09.2007  

 • 7/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných

  Schválený: 17.12.2003 Účinný: 15.01.2004 Zrušený: 01.09.2007  

 • 501/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh

  Schválený: 19.11.2003 Účinný: 01.12.2003 Zrušený: 01.01.2006  

 • 500/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb

  Schválený: 19.11.2003 Účinný: 01.12.2003 Zrušený: 01.08.2008  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu