Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Štátne podniky

 • 564/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

  Schválený: 04.12.2003 Účinný: 01.01.2004  

 • 432/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

  Schválený: 21.10.2003 Účinný: 31.10.2003  

 • 161/1950 Sb.

  Nařízení

  Nařízení Vlády Československé republiky o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy

  Schválený: 12.12.1950 Účinný: 23.12.1950 Novelizovaný: 02.05.1961  

 • 86/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

  Schválený: 08.01.2002 Účinný: 01.03.2002 Novelizovaný: 31.12.2003 Zrušený: 01.09.2004  

 • 472/2001

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

  Schválený: 06.11.2001 Účinný: 01.12.2001  

 • 84/2001

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

  Schválený: 16.03.2001 Účinný: 16.03.2001 Zrušený: 15.01.2002  

 • 122/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.03.2000 Účinný: 13.04.2000  

 • 253/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.09.1999 Účinný: 12.10.1999  

 • 249/1999

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora štátneho podniku pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu iným spôsobom ako verejnou dražbou

  Schválený: 29.09.1999 Účinný: 01.10.1999  

 • 241/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

  Schválený: 08.09.1999 Účinný: 01.10.1999  

 • 364/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov

  Schválený: 20.11.1998 Účinný: 27.11.1998  

 • 166/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

  Schválený: 15.05.1998 Účinný: 01.07.1998  

 • 158/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.

  Schválený: 19.05.1998 Účinný: 01.06.1998  

 • 326/1997

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

  Schválený: 09.12.1997 Účinný: 09.12.1997 Zrušený: 16.07.1998  

 • 281/1997

  Zákon

  Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.10.1997 Účinný: 29.10.1997 Novelizovaný: 01.05.2014  

 • 224/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu

  Schválený: 07.08.1997 Účinný: 16.08.1997  

 • 211/1997

  Zákon

  Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 02.07.1997 Účinný: 30.07.1997 Novelizovaný: 27.11.1998  

 • 210/1997

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.06.1997 Účinný: 30.07.1997  

 • 92/1997

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z.

  Schválený: 12.03.1997 Účinný: 01.03.1997 Zrušený: 01.01.2004  

 • 374/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

  Schválený: 10.12.1996 Účinný: 01.01.1997  

 • 317/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

  Schválený: 25.10.1996 Účinný: 15.11.1996  

 • 292/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.09.1996 Účinný: 16.10.1996 Novelizovaný: 03.04.1998 Zrušený: 01.01.2006  

 • 247/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 23.08.1996 Účinný: 23.08.1996  

 • 140/1996

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami v majetku štátneho podniku v likvidácii

  Schválený: 30.04.1996 Účinný: 10.05.1996 Zrušený: 01.10.1999  

 • 120/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z.

  Schválený: 21.03.1996 Účinný: 25.04.1996 Zrušený: 01.01.2000  

 • 91/1996

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štátnych zárukách

  Schválený: 27.02.1996 Účinný: 31.03.1996 Novelizovaný: 01.11.2000 Zrušený: 18.07.2002  

 • 56/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 08.02.1996 Účinný: 28.02.1996  

 • 52/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.

  Schválený: 01.02.1996 Účinný: 01.03.1996 Zrušený: 01.04.2002  

 • 40/1996

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov

  Schválený: 11.01.1996 Účinný: 14.02.1996  

 • 304/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 13.12.1995 Účinný: 01.01.1996 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 294/1995

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.11.1995 Účinný: 22.12.1995 Zrušený: 30.07.1997  

 • 277/1995

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov

  Schválený: 13.11.1995 Účinný: 12.12.1995 Zrušený: 28.12.1996  

 • 192/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností

  Schválený: 07.09.1995 Účinný: 14.09.1995 Novelizovaný: 01.01.2000 Zrušený: 12.10.1999  

 • 190/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

  Schválený: 06.09.1995 Účinný: 14.09.1995 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 151/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  Schválený: 23.06.1995 Účinný: 01.08.1995  

 • 127/1995

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štátnych zárukách

  Schválený: 30.05.1995 Účinný: 26.06.1995 Zrušený: 31.03.1996  

 • 58/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 07.03.1995 Účinný: 01.04.1995 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 38/1995

  Úplné znenie

  Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 14.02.1995 Účinný: 14.02.1995 Zrušený: 14.09.1995  

 • 374/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 22.12.1994 Účinný: 01.01.1995 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 367/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.12.1994 Účinný: 30.12.1994 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 350/1994

  Zákon

  Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 23.12.1994 Účinný: 23.12.1994  

 • 187/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.06.1994 Účinný: 01.08.1994 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 172/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z.

  Schválený: 07.07.1994 Účinný: 20.07.1994 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 152/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 31.05.1994 Účinný: 01.09.1994 Novelizovaný: 01.01.2009  

 • 146/1994

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

  Schválený: 30.05.1994 Účinný: 17.06.1994 Zrušený: 15.06.1995  

 • 143/1994

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

  Schválený: 24.05.1994 Účinný: 01.07.1994 Zrušený: 01.09.2009  

 • 60/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam

  Schválený: 18.03.1994 Účinný: 24.03.1994  

 • 278/1993

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu

  Schválený: 21.10.1993 Účinný: 01.01.1994 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 182/1993

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  Schválený: 08.07.1993 Účinný: 01.09.1993 Novelizovaný: 01.10.2014  

 • 266/2005 Z.z.

  Zákon

  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 24.05.2005 Účinný: 01.07.2005 Novelizovaný: 01.01.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu