Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Školstvo a vzdelávanie

 • 499/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100

  Schválený: 09.08.2006 Účinný: 01.09.2006 Zrušený: 01.09.2007  

 • 358/2006

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy

  Schválený: 24.05.2006 Účinný: 15.06.2006 Zrušený: 01.09.2007  

 • 237/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy

  Schválený: 12.04.2006 Účinný: 01.05.2006  

 • 102/2006

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Schválený: 15.02.2006 Účinný: 01.04.2006 Novelizovaný: 01.09.2014  

 • 3/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike

  Schválený: 18.07.2005 Účinný: 01.02.2006  

 • 662/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z.

  Schválený: 21.12.2005 Účinný: 01.01.2006 Zrušený: 01.01.2009  

 • 586/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  Schválený: 14.12.2005 Účinný: 01.01.2006 Zrušený: 01.01.2008  

 • 461/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky

  Schválený: 14.10.2005 Účinný: 15.10.2005  

 • 453/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia

  Schválený: 28.09.2005 Účinný: 15.10.2005 Zrušený: 01.09.2007  

 • 424/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.09.2005 Účinný: 01.10.2005 Zrušený: 01.09.2008  

 • 379/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách

  Schválený: 09.08.2005 Účinný: 01.09.2005 Zrušený: 01.09.2008  

 • 376/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach

  Schválený: 26.05.2005 Účinný: 01.09.2005 Zrušený: 01.09.2008  

 • 374/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.08.2005 Účinný: 01.09.2005 Zrušený: 01.11.2009  

 • 373/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

  Schválený: 10.08.2005 Účinný: 01.09.2005 Zrušený: 01.09.2007  

 • 348/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív

  Schválený: 17.05.2005 Účinný: 01.09.2005 Zrušený: 01.09.2008  

 • 332/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.06.2005 Účinný: 26.07.2005  

 • 238/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní

  Schválený: 17.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Zrušený: 01.01.2016  

 • 143/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva

  Schválený: 23.11.2001 Účinný: 13.12.2003  

 • 137/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej inšpekcii

  Schválený: 31.03.2005 Účinný: 01.05.2005  

 • 28/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti

  Schválený: 17.01.2005 Účinný: 01.03.2005 Zrušený: 01.09.2008  

 • 27/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času

  Schválený: 17.01.2005 Účinný: 01.03.2005 Zrušený: 01.09.2008  

 • 6/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

  Schválený: 08.12.2004 Účinný: 01.02.2005 Novelizovaný: 15.01.2013  

 • 5/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 02.12.2004 Účinný: 01.02.2005 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 1/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 02.12.2004 Účinný: 01.02.2005 Novelizovaný: 01.09.2008  

 • 757/2004

  Zákon

  Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 09.12.2004 Účinný: 01.04.2005 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 743/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

  Schválený: 15.12.2004 Účinný: 01.01.2005 Novelizovaný: 01.05.2005 Zrušený: 01.06.2006  

 • 706/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 08.12.2004 Účinný: 01.01.2005 Zrušený: 01.09.2008  

 • 442/2002 Z.z.

  Zákon

  Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.11.2002 Novelizovaný: 01.10.2013  

 • 597/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl

  Schválený: 21.06.1994 Účinný: 01.09.2004  

 • 540/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č. 81/1997 Z. z.

  Schválený: 28.09.2004 Účinný: 01.11.2004 Zrušený: 01.09.2008  

 • 510/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní rípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách

  Schválený: 23.08.2004 Účinný: 15.09.2004 Novelizovaný: 01.09.2007 Zrušený: 01.09.2008  

 • 436/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

  Schválený: 14.07.2004 Účinný: 01.08.2004  

 • 435/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2002 Z. z.o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe

  Schválený: 14.07.2004 Účinný: 01.08.2004 Zrušený: 01.11.2009  

 • 395/2004

  Dohoda

  Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní

  Schválený: 13.05.2004 Účinný: 13.07.2004  

 • 394/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní

  Schválený: 13.05.2004 Účinný: 09.07.2004  

 • 354/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov

  Schválený: 01.07.2003 Účinný: 18.06.2004  

 • 320/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2003 – 2006

  Schválený: 03.05.2004 Účinný: 03.05.2004  

 • 311/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

  Schválený: 06.05.2004 Účinný: 01.06.2004 Novelizovaný: 01.06.2006 Zrušený: 01.09.2008  

 • 213/2004

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

  Schválený: 24.03.2004 Účinný: 01.05.2004 Novelizovaný: 01.08.2004 Zrušený: 01.01.2005  

 • 179/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

  Schválený: 29.03.2004 Účinný: 15.04.2004 Zrušený: 01.05.2006  

 • 147/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou v oblasti školstva a kultúry na roky 2004 – 2006

  Schválený: 27.02.2004 Účinný: 27.02.2004  

 • 120/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže

  Schválený: 16.01.2003 Účinný: 14.03.2004  

 • 77/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

  Schválený: 12.12.2003 Účinný: 13.02.2004  

 • 6/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.12.2003 Účinný: 15.01.2004 Zrušený: 01.09.2008  

 • 216/1995 Z.z.

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov

  Schválený: 12.09.1995 Účinný: 01.01.1996 Novelizovaný: 01.06.2010  

 • 596/2003

  Zákon

  Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 05.11.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 553/2003

  Zákon N

  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 07.11.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 05.03.2016  

 • 549/2003

  Zákon

  Zákon o súdnych úradníkoch

  Schválený: 28.10.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 548/2003

  Zákon

  Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 04.12.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.12.2014  

 • 528/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 06.11.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2013  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu