Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Rozpočtové a príspevkové organizácie

 • 662/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z.

  Schválený: 21.12.2005 Účinný: 01.01.2006 Zrušený: 01.01.2009  

 • 659/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.12.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 604/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.11.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 603/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

  Schválený: 13.10.2005 Účinný: 01.01.2006 Zrušený: 01.01.2011  

 • 534/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 28.10.2005 Účinný: 15.12.2005 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 490/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj

  Schválený: 25.10.2005 Účinný: 15.11.2005  

 • 460/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 11. mája 2005 č. 3/2005

  Schválený: 05.10.2005 Účinný: 15.10.2005 Zrušený: 01.07.2011  

 • 598/2003

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004

  Schválený: 12.12.2003 Účinný: 01.01.2004  

 • 571/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

  Schválený: 09.12.2003 Účinný: 01.01.2004  

 • 453/2003

  Zákon

  Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 30.10.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 429/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.

  Schválený: 22.09.2003 Účinný: 01.11.2003  

 • 130/2003

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

  Schválený: 17.04.2003 Účinný: 17.04.2003  

 • 428/2002

  Zákon

  Zákon o ochrane osobných údajov

  Schválený: 03.07.2002 Účinný: 01.09.2002 Novelizovaný: 01.01.2009 Zrušený: 01.07.2013  

 • 158/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.03.2002 Účinný: 28.03.2001  

 • 13/2002

  Zákon

  Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.12.2001 Účinný: 15.01.2002 Novelizovaný: 01.11.2003  

 • 586/2001

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2002

  Schválený: 13.12.2001 Účinný: 01.01.2002 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 557/2001

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 29.11.2001 Účinný: 01.01.2002  

 • 517/2001

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol

  Schválený: 06.12.2001 Účinný: 01.01.2002 Novelizovaný: 01.01.2005 Zrušený: 01.02.2009  

 • 502/2001

  Zákon

  Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 18.10.2001 Účinný: 01.01.2002 Novelizovaný: 02.01.2016 Zrušený: 01.01.2016  

 • 445/2001

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

  Schválený: 03.10.2001 Účinný: 01.12.2001 Novelizovaný: 01.01.2002  

 • 134/2001

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. apríla 2000 č. 260/2000-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení opatrenia z 15. novembra 2000 č. 22 218/2000-41

  Schválený: 28.03.2001 Účinný: 15.04.2001  

 • 121/2001

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.02.2001 Účinný: 01.05.2001  

 • 472/2000

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2001

  Schválený: 13.12.2000 Účinný: 01.01.2001 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 441/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 01.12.2000 Účinný: 01.01.2001 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 211/2000

  Zákon

  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  Schválený: 17.05.2000 Účinný: 01.01.2001 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 193/2000

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.06.2000 Účinný: 01.07.2000 Novelizovaný: 01.09.2000 Zrušený: 01.04.2002  

 • 377/1999

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.12.1999 Účinný: 01.01.2000  

 • 372/1999

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2000

  Schválený: 16.12.1999 Účinný: 01.01.2000 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 348/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.11.1999 Účinný: 17.12.1999  

 • 263/1999

  Zákon

  Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 14.09.1999 Účinný: 01.01.2000 Novelizovaný: 01.01.2003 Zrušený: 01.01.2004  

 • 148/1999

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 17.06.1999 Účinný: 18.06.1999 Zrušený: 01.05.2001  

 • 72/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.03.1999 Účinný: 01.05.1999 Novelizovaný: 31.07.2012  

 • 190/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 21.05.1998 Účinný: 01.07.1998 Novelizovaný: 01.04.2002  

 • 158/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.

  Schválený: 19.05.1998 Účinný: 01.06.1998  

 • 157/1998

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.05.1998 Účinný: 01.06.1998 Novelizovaný: 01.07.1998 Zrušený: 01.04.2002  

 • 375/1997

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 1998

  Schválený: 12.12.1997 Účinný: 01.01.1998 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 360/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 11.11.1997 Účinný: 20.12.1997 Zrušený: 01.12.1999  

 • 349/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 02.12.1997 Účinný: 18.12.1997  

 • 313/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 12.11.1997 Účinný: 29.11.1997 Zrušený: 13.11.1999  

 • 281/1997

  Zákon

  Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.10.1997 Účinný: 29.10.1997 Novelizovaný: 05.06.2015  

 • 271/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 30.09.1997 Účinný: 10.10.1997  

 • 266/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 02.06.1997 Účinný: 08.10.1997 Zrušený: 30.12.1999  

 • 262/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 16.07.1997 Účinný: 04.10.1997 Zrušený: 20.02.2000  

 • 215/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 16.07.1997 Účinný: 09.08.1997 Zrušený: 10.11.1999  

 • 186/1997

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 26.06.1997 Účinný: 01.07.1997 Novelizovaný: 01.06.2008  

 • 171/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 28.04.1997 Účinný: 25.06.1997 Zrušený: 27.01.2000  

 • 148/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 06.05.1997 Účinný: 30.05.1997 Zrušený: 11.11.1999  

 • -/1997

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z.

   

 • 121/1997

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.04.1997 Účinný: 01.05.1997 Novelizovaný: 01.07.1997 Zrušený: 01.04.2002  

 • 75/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 13.01.1997 Účinný: 15.03.1997 Zrušený: 18.06.1999  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu