Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

 • 272/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh

  Schválený: 09.07.2003 Účinný: 01.08.2003 Novelizovaný: 15.07.2004 Zrušený: 01.01.2006  

 • 270/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat

  Schválený: 09.07.2003 Účinný: 01.08.2003  

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.

   

 • 214/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

  Schválený: 07.05.2003 Účinný: 01.07.2003 Zrušený: 01.06.2006  

 • 153/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla

  Schválený: 30.04.2003 Účinný: 15.05.2003  

 • 141/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

  Schválený: 30.04.2003 Účinný: 01.05.2003  

 • 125/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

  Schválený: 12.03.2003 Účinný: 15.04.2003 Novelizovaný: 01.09.2004 Zrušený: 01.01.2012  

 • 212/1989 Zb.

  Vyhláška

  Vyhláška ministra zahraničných vecí o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a Vykonávacieho predpisu k nej

  Schválený: 29.12.1989 Účinný: 05.08.1989 Novelizovaný: 02.10.2002  

 • 101/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách

  Schválený: 13.02.2003 Účinný: 01.04.2003  

 • 89/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o organizovaní trhu s cukrom

  Schválený: 26.02.2003 Účinný: 15.03.2003  

 • 78/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív

  Schválený: 12.02.2003 Účinný: 15.03.2003 Zrušený: 01.10.2009  

 • 73/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100

  Schválený: 12.02.2003 Účinný: 01.03.2003 Zrušený: 01.07.2006  

 • 47/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 Z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína

  Schválený: 23.01.2003 Účinný: 01.07.2003 Zrušený: 15.06.2005  

 • 46/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 154/1998 Z. z. o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov

  Schválený: 23.01.2003 Účinný: 15.02.2003 Zrušený: 15.06.2005  

 • 44/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

  Schválený: 23.01.2003 Účinný: 15.02.2003 Zrušený: 15.06.2005  

 • 43/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

  Schválený: 23.01.2003 Účinný: 15.02.2003 Zrušený: 15.06.2005  

 • 42/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke

  Schválený: 23.01.2003 Účinný: 15.02.2003 Zrušený: 15.06.2005  

 • 41/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie

  Schválený: 23.01.2003 Účinný: 15.02.2003 Zrušený: 15.06.2005  

 • 27/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

  Schválený: 21.01.2003 Účinný: 01.02.2003  

 • 26/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí

  Schválený: 21.01.2003 Účinný: 01.02.2003  

 • 752/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2800/2002-100

  Schválený: 18.12.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 727/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

  Schválený: 05.12.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 717/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z. z.

  Schválený: 11.12.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 683/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko

  Schválený: 25.11.2002 Účinný: 01.01.2003 Zrušený: 15.11.2005  

 • 682/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  Schválený: 25.11.2002 Účinný: 01.01.2003 Zrušený: 01.09.2004  

 • 635/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

  Schválený: 28.10.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 634/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

  Schválený: 28.10.2002 Účinný: 01.12.2002  

 • 633/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4312/1/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

  Schválený: 28.10.2002 Účinný: 01.12.2002  

 • 625/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

  Schválený: 28.10.2002 Účinný: 01.11.2002  

 • 595/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok

  Schválený: 16.09.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 515/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka

  Schválený: 21.08.2002 Účinný: 01.10.2002  

 • 488/2002

  Zákon

  Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.01.2003 Novelizovaný: 01.02.2007  

 • 470/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.01.2003 Novelizovaný: 01.05.2004 Zrušený: 01.01.2007  

 • 458/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

  Schválený: 23.07.2002 Účinný: 15.08.2002  

 • 450/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

  Schválený: 10.07.2002 Účinný: 01.09.2002  

 • 434/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.01.2003 Novelizovaný: 01.05.2004 Zrušený: 01.05.2005  

 • 420/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.10.2002  

 • 419/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.09.2002  

 • 415/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 2024/1949 Ú.l.II

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra průmyslu o znárodnění podniku podle zákona č. 114/1948 Sb.

  Schválený: 15.09.1949 Účinný: 01.05.1949  

 • 329/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve

  Schválený: 18.06.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 1155/1949 Ú.l.II

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění o zřízení přírodní reservace "Holý vrch" na katastrálním území Hlinná (o. Litoměřice)

  Schválený: 08.07.1949 Účinný: 17.07.1949  

 • 1006/1949 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Nejvyššího úřadu cenového o cenách teplých nápojů z pravé zrnkové kávy nebo pravého čaje v hostinských podnicích a kavárnách

  Schválený: 01.10.1949 Účinný: 01.10.1949  

 • 1005/1949 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zemědělství a ministerstva výživy o povinném zástavu prasnic, o výkupu a zcizování selat k dalšímu chovu a evidenci prasnic a selat

  Schválený: 26.09.1949 Účinný: 04.10.1949 Zrušený: 01.01.1968  

 • 305/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

  Schválený: 06.05.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 304/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca čokoládu a cukrovinky

  Schválený: 06.05.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 989/1949 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Nejvyššího úřadu cenového o cenách cukrářských výrobků a zmrzliny

  Schválený: 28.09.1949 Účinný: 01.10.1949  

 • 987/1949 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Nejvyššího úřadu cenového o cenách cukru

  Schválený: 28.09.1949 Účinný: 01.10.1949  

 • 240/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín

  Schválený: 24.04.2002 Účinný: 15.05.2002 Zrušený: 01.05.2004  

 • 239/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných

  Schválený: 17.04.2002 Účinný: 15.05.2002 Zrušený: 01.09.2004  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu