Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

 • 272/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh

  Schválený: 09.07.2003 Účinný: 01.08.2003 Novelizovaný: 15.07.2004 Zrušený: 01.01.2006  

 • 270/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat

  Schválený: 09.07.2003 Účinný: 01.08.2003  

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.

   

 • 214/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

  Schválený: 07.05.2003 Účinný: 01.07.2003 Zrušený: 01.06.2006  

 • 153/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla

  Schválený: 30.04.2003 Účinný: 15.05.2003  

 • 141/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

  Schválený: 30.04.2003 Účinný: 01.05.2003  

 • 125/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

  Schválený: 12.03.2003 Účinný: 15.04.2003 Novelizovaný: 01.09.2004 Zrušený: 01.01.2012  

 • 118/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu

  Schválený: 12.03.2003 Účinný: 15.04.2003  

 • 101/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách

  Schválený: 13.02.2003 Účinný: 01.04.2003  

 • 89/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o organizovaní trhu s cukrom

  Schválený: 26.02.2003 Účinný: 15.03.2003  

 • 78/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív

  Schválený: 12.02.2003 Účinný: 15.03.2003 Zrušený: 01.10.2009  

 • 73/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100

  Schválený: 12.02.2003 Účinný: 01.03.2003 Zrušený: 01.07.2006  

 • 79/1951 Sb.

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra financí o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov

  Schválený: 10.10.1951 Účinný: 22.10.1951 Zrušený: 01.06.1953  

 • 78/1951 Sb.

  Nařízení

  Nařízení Vlády Československé republiky o trestnej právomoci miestnych národných výborov

  Schválený: 09.10.1951 Účinný: 01.01.1952 Zrušený: 01.01.1958  

 • 145/1951 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva lehkého průmyslu, kterou se určuje, kdo uzavírá rámcové hospodářské smlouvy

  Schválený: 12.03.1951 Účinný: 01.01.1951 Zrušený: 18.12.1951  

 • 144/1951 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva těžkého průmyslu, kterou se vydávají směrnice pro braní vzorků důlních větrů a jejich technickou analysu

  Schválený: 19.02.1951 Účinný: 15.03.1951  

 • 77/1951 Sb.

  Nařízení

  Nařízení Vlády Československé republiky o stredných zdravotníckych pracovníkoch

  Schválený: 11.09.1951 Účinný: 10.10.1951 Zrušený: 01.07.1966  

 • 143/1951 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financí o poplatcích podle zákona o zdokonalení živočišné výroby

  Schválený: 02.03.1951 Účinný: 15.02.1951  

 • 27/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

  Schválený: 21.01.2003 Účinný: 01.02.2003  

 • 26/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí

  Schválený: 21.01.2003 Účinný: 01.02.2003  

 • 752/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2800/2002-100

  Schválený: 18.12.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 727/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

  Schválený: 05.12.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 686/1950 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu, jíž se vydávají předpisy o konání trhů (tržní řád)

  Schválený: 22.11.1950 Účinný: 01.01.1951 Zrušený: 15.07.1953  

 • 647/1950 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu o uvolnění prodeje kapesních a náramkových hodinek

  Schválený: 27.10.1950 Účinný: 28.10.1950  

 • 646/1950 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnitřního obchodu o tvoření prodejních cen při prodeji zboží, které je výhradním předmětem obchodu národního podniku KOVOMAT

  Schválený: 04.11.1950 Účinný: 01.01.1951 Zrušený: 18.08.1952  

 • 635/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

  Schválený: 28.10.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 591/1950 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra zahraničního obchodu o zřízení společnosti MOTOKOV, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu

  Schválený: 29.09.1950 Účinný: 01.01.1951  

 • 590/1950 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra zahraničního obchodu o zřízení společnosti INVESTA, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků těžkého strojírenství

  Schválený: 29.09.1950 Účinný: 01.01.1951 Zrušený: 01.07.1966  

 • 625/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

  Schválený: 28.10.2002 Účinný: 01.11.2002  

 • 595/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok

  Schválený: 16.09.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 515/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka

  Schválený: 21.08.2002 Účinný: 01.10.2002  

 • 488/2002

  Zákon

  Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.01.2003 Novelizovaný: 01.02.2007  

 • 37/1950 Sb.

  Nařízení

  Nařízení Ministra zdravotnictví o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných liečiv

  Schválený: 06.04.1950 Účinný: 20.04.1950 Zrušený: 01.07.1966  

 • 31/1950 Sb.

  Zákon

  Zákon o Štátnej banke československej

  Schválený: 09.03.1950 Účinný: 01.04.1950 Novelizovaný: 15.06.1964 Zrušený: 10.11.1965  

 • 64/1950 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pošt o připojování telekomunikačních zařízení na poštovní síť a o jejich udržování

  Schválený: 18.01.1950 Účinný: 01.02.1950  

 • 434/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.01.2003 Novelizovaný: 01.05.2004 Zrušený: 01.05.2005  

 • 2118/1949 Ú.l.II

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění o zřízení řízené přírodní reservace "Mrázkova louka" na katastrálním území Horní Bory (okres Velké Meziříčí)

  Schválený: 04.10.1949 Účinný: 09.10.1949  

 • 2117/1949 Ú.l.II

  Oběžník

  Oběžník Ministerstva vnitra, kterým se vydávají pokyny pro správu a provoz komunálních podniků

  Schválený: 07.10.1949 Účinný: 09.10.1949 Zrušený: 27.11.1949  

 • 415/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

  Schválený: 19.06.2002 Účinný: 01.01.2003  

 • 2024/1949 Ú.l.II

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra průmyslu o znárodnění podniku podle zákona č. 114/1948 Sb.

  Schválený: 15.09.1949 Účinný: 01.05.1949  

 • 329/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve

  Schválený: 18.06.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 310/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu

  Schválený: 17.04.2002 Účinný: 01.07.2002 Novelizovaný: 15.07.2004  

 • 309/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zverinu

  Schválený: 17.04.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 308/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat

  Schválený: 17.04.2002 Účinný: 01.07.2002 Novelizovaný: 01.04.2005 Zrušený: 01.01.2013  

 • 1002/1949 Ú.l.I

  Redakční sdělení

  Redakční sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce nejvyššího úřadu cenového ze dne 28. září 1949, č. 986 Ú.l.I, o cenách jedlých mlýnských výrobků, chleba, pečiva, těstovin a dětské krupičky

  Schválený: 01.10.1949 Účinný: 01.10.1949  

 • 1001/1949 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Nejvyššího úřadu cenového o cenách volných pokrmů podávaných v oprávněných hostinských podnicích

  Schválený: 30.09.1949 Účinný: 01.10.1949 Zrušený: 05.07.1950  

 • 290/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

  Schválený: 06.05.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 288/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002

  Schválený: 05.06.2002 Účinný: 15.06.2002 Zrušený: 15.05.2003  

 • 240/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín

  Schválený: 24.04.2002 Účinný: 15.05.2002 Zrušený: 01.05.2004  

 • 239/2002

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných

  Schválený: 17.04.2002 Účinný: 15.05.2002 Zrušený: 01.09.2004  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu