Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

 • 463/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  Schválený: 21.07.2004 Účinný: 01.09.2004 Novelizovaný: 15.11.2005 Zrušený: 01.05.2007  

 • 461/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100

  Schválený: 21.07.2004 Účinný: 15.08.2004  

 • 433/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré

  Schválený: 23.06.2004 Účinný: 01.08.2004 Zrušený: 01.03.2012  

 • 421/2004

  Zákon

  Zákon o ekologickom poľnohospodárstve

  Schválený: 30.06.2004 Účinný: 01.08.2004 Zrušený: 01.06.2009  

 • 376/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kakao a čokoládu

  Schválený: 02.06.2004 Účinný: 01.07.2004 Zrušený: 01.03.2012  

 • 327/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca niektoré cukry

  Schválený: 28.04.2004 Účinný: 01.06.2004 Novelizovaný: 01.09.2004 Zrušený: 01.03.2012  

 • 326/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med

  Schválený: 28.04.2004 Účinný: 01.06.2004 Zrušený: 01.03.2012  

 • 265/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

  Schválený: 28.04.2004 Účinný: 01.05.2004 Novelizovaný: 25.11.2005 Zrušený: 01.05.2012  

 • 246/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

  Schválený: 15.04.2004 Účinný: 29.04.2004 Novelizovaný: 01.05.2004  

 • 243/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 29.04.2004 Novelizovaný: 01.05.2004 Zrušený: 20.01.2011  

 • 242/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 29.04.2004 Novelizovaný: 01.04.2007 Zrušený: 01.03.2008  

 • 241/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 29.04.2004 Novelizovaný: 01.01.2006 Zrušený: 12.10.2006  

 • 240/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 29.04.2004 Novelizovaný: 15.01.2007 Zrušený: 15.08.2007  

 • 220/2004

  Zákon

  Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 10.03.2004 Účinný: 01.05.2004 Novelizovaný: 17.10.2015  

 • 198/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

   

 • 197/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 15.04.2004  

 • 196/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 15.04.2004  

 • 195/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 15.04.2004 Novelizovaný: 30.12.2005  

 • 194/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

   

 • 193/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

  Schválený: 15.03.2004 Účinný: 15.04.2004  

 • 103/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva

  Schválený: 09.02.2004 Účinný: 01.03.2004  

 • 99/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov

  Schválený: 26.01.2004 Účinný: 01.03.2004 Novelizovaný: 01.05.2004 Zrušený: 01.11.2011  

 • 48/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

  Schválený: 17.12.2003 Účinný: 15.01.2004 Novelizovaný: 01.05.2004  

 • 537/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100

  Schválený: 09.12.2003 Účinný: 17.12.2003  

 • 520/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami

  Schválený: 06.11.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.05.2004  

 • 518/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 06.11.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.06.2005  

 • 504/2003

  Zákon

  Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 24.10.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 503/2003

  Zákon

  Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.10.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 480/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny

  Schválený: 27.10.2003 Účinný: 01.12.2003 Zrušený: 01.04.2012  

 • 473/2003

  Zákon

  Zákon o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 24.10.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.02.2006 Zrušený: 01.01.2007  

 • 472/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 24.10.2003 Účinný: 01.12.2003 Novelizovaný: 01.05.2004  

 • 439/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100

  Schválený: 27.10.2003 Účinný: 15.11.2003 Zrušený: 01.07.2006  

 • 438/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.10.2003 Účinný: 15.11.2003 Zrušený: 01.07.2006  

 • 419/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch kontroly vlastností, limitov a odolnosti proti výbuchu pri jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

  Schválený: 30.09.2003 Účinný: 01.11.2003 Zrušený: 21.02.2006  

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.

   

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z.z.

   

 • 352/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a tuky živočíšneho pôvodu

  Schválený: 09.06.2003 Účinný: 14.08.2003  

 • 351/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje

  Schválený: 09.06.2003 Účinný: 14.08.2003 Zrušený: 01.04.2014  

 • 350/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy

  Schválený: 09.06.2003 Účinný: 14.08.2003  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu