Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

 • 242/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Zrušený: 12.10.2006  

 • 237/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

  Schválený: 13.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Novelizovaný: 15.03.2007 Zrušený: 01.09.2009  

 • 232/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vinohradníckej oblasti Tokaj

  Schválený: 13.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Novelizovaný: 15.11.2008 Zrušený: 01.09.2009  

 • 231/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

  Schválený: 13.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Novelizovaný: 01.09.2007 Zrušený: 01.09.2009  

 • 229/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Zrušený: 01.07.2006  

 • 219/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 20.04.2005 Účinný: 28.05.2005  

 • 200/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP

  Schválený: 23.03.2005 Účinný: 15.05.2005 Novelizovaný: 01.08.2005  

 • 377/2004 Z.z.

  Zákon N

  Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 26.05.2004 Účinný: 01.07.2004 Novelizovaný: 01.03.2016  

 • 182/2005

  Zákon

  Zákon o vinohradníctve a vinárstve

  Schválený: 17.03.2005 Účinný: 01.05.2005 Novelizovaný: 01.07.2007 Zrušený: 01.09.2009  

 • 181/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty

  Schválený: 06.04.2005 Účinný: 01.05.2005 Zrušený: 01.03.2012  

 • 180/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z.

  Schválený: 20.04.2005 Účinný: 01.05.2005  

 • 153/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky

  Schválený: 21.10.2004 Účinný: 20.04.2005 Zrušený: 01.11.2011  

 • 145/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave

  Schválený: 06.04.2005 Účinný: 15.04.2005 Zrušený: 01.08.2008  

 • 135/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.03.2005 Účinný: 15.04.2005 Zrušený: 01.07.2006  

 • 134/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3235/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

  Schválený: 14.02.2005 Účinný: 14.04.2005  

 • 116/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky

  Schválený: 16.03.2005 Účinný: 01.04.2005  

 • 112/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu

  Schválený: 09.03.2005 Účinný: 01.04.2005 Zrušený: 01.01.2007  

 • 104/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2689/2004-100

  Schválený: 09.03.2005 Účinný: 01.04.2005 Zrušený: 01.01.2013  

 • 103/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

  Schválený: 14.02.2005 Účinný: 24.03.2005 Zrušený: 01.05.2012  

 • 83/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz

  Schválený: 14.02.2005 Účinný: 15.03.2005  

 • 77/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

  Schválený: 03.02.2005 Účinný: 01.04.2005  

 • 67/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100

  Schválený: 17.01.2005 Účinný: 01.03.2005 Zrušený: 12.10.2006  

 • 62/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

  Schválený: 09.02.2005 Účinný: 01.03.2005  

 • 61/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.02.2005 Účinný: 01.03.2005 Zrušený: 01.02.2007  

 • 60/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.

  Schválený: 09.02.2005 Účinný: 01.03.2005  

 • 554/2003 Z.z.

  Zákon

  Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.

  Schválený: 04.12.2003 Účinný: 01.01.2004  

 • 47/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

  Schválený: 19.01.2005 Účinný: 15.02.2005 Novelizovaný: 15.04.2006  

 • 46/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

  Schválený: 08.12.2004 Účinný: 15.02.2005  

 • 549/2003 Z.z.

  Zákon

  Zákon o súdnych úradníkoch

  Schválený: 28.10.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 42/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

  Schválený: 08.12.2004 Účinný: 15.02.2005  

 • 41/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

  Schválený: 02.02.2005 Účinný: 15.02.2005  

 • 40/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín

  Schválený: 26.01.2005 Účinný: 15.02.2005  

 • 38/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

  Schválený: 21.01.2005 Účinný: 15.02.2005  

 • 31/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100

  Schválený: 17.01.2005 Účinný: 15.02.2005  

 • 30/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu

  Schválený: 12.01.2005 Účinný: 15.02.2005  

 • 753/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

  Schválený: 14.12.2004 Účinný: 01.01.2005  

 • 707/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy

  Schválený: 08.12.2004 Účinný: 01.01.2005 Zrušený: 01.06.2009  

 • 634/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat

  Schválený: 21.10.2004 Účinný: 01.12.2004 Zrušený: 01.01.2013  

 • 555/2004

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách

  Schválený: 10.09.2004 Účinný: 01.11.2004  

 • 549/2004

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 10.09.2004 Účinný: 01.11.2004 Novelizovaný: 01.05.2013  

 • 546/2004

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 10.09.2004 Účinný: 01.01.2005  

 • 532/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

  Schválený: 09.09.2004 Účinný: 15.10.2004  

 • 531/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty

  Schválený: 09.09.2004 Účinný: 15.10.2004 Zrušený: 01.03.2012  

 • 508/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 23.08.2004 Účinný: 15.09.2004 Novelizovaný: 01.04.2013  

 • 506/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

  Schválený: 31.08.2004 Účinný: 15.09.2004 Novelizovaný: 01.09.2006 Zrušený: 01.09.2007  

 • 476/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

  Schválený: 21.07.2004 Účinný: 01.09.2004 Zrušený: 12.10.2006  

 • 473/2004

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu

  Schválený: 21.07.2004 Účinný: 15.08.2004 Zrušený: 01.04.2014  

 • 468/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie v znení vyhlášky č. 41/2003 Z. z.

  Schválený: 21.07.2004 Účinný: 01.09.2004 Novelizovaný: 01.01.2005 Zrušený: 15.06.2005  

 • 465/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 44/2003 Z. z.

  Schválený: 21.07.2004 Účinný: 01.09.2004  

 • 464/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  Schválený: 21.07.2004 Účinný: 01.09.2004 Zrušený: 01.05.2007  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu