Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

 • 68/2006

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

  Schválený: 25.01.2006 Účinný: 15.02.2006  

 • 67/2006

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

  Schválený: 25.01.2006 Účinný: 15.02.2006 Novelizovaný: 01.01.2007  

 • 65/2006

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

  Schválený: 25.01.2006 Účinný: 15.02.2006  

 • 64/2006

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

  Schválený: 25.01.2006 Účinný: 15.02.2006 Novelizovaný: 29.09.2011  

 • 651/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky

  Schválený: 16.12.2005 Účinný: 30.12.2005 Zrušený: 01.04.2014  

 • 136/1945 Sb.

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách

  Schválený: 10.11.1945 Účinný: 21.11.1945  

 • 647/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

  Schválený: 21.12.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 636/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

  Schválený: 16.12.2005 Účinný: 30.12.2005  

 • 631/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

  Schválený: 14.02.2005 Účinný: 29.12.2005 Zrušený: 01.01.2013  

 • 626/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.12.2005 Účinný: 01.02.2006 Zrušený: 01.01.2007  

 • 577/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá

  Schválený: 23.05.2005 Účinný: 16.12.2005  

 • 574/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.11.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 565/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu

  Schválený: 07.12.2005 Účinný: 15.12.2005 Novelizovaný: 01.02.2006  

 • 564/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 563/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 538/2005

  Zákon

  Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 27.10.2005 Účinný: 01.01.2006 Novelizovaný: 01.06.2015  

 • 534/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 28.10.2005 Účinný: 15.12.2005 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 510/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov

  Schválený: 26.10.2005 Účinný: 25.11.2005 Zrušený: 01.05.2012  

 • 506/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 15.11.2005  

 • 505/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 15.11.2005 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 504/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.

  Schválený: 09.11.2005 Účinný: 15.11.2005  

 • 496/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3622/2003-100

  Schválený: 26.10.2005 Účinný: 15.11.2005  

 • 487/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  Schválený: 12.10.2005 Účinný: 15.11.2005 Zrušený: 01.05.2007  

 • 479/2005

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 23.09.2005 Účinný: 01.11.2005 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 455/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky

  Schválený: 18.08.2005 Účinný: 15.10.2005  

 • 441/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004-SL

  Schválený: 12.09.2005 Účinný: 01.10.2005  

 • 440/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100

  Schválený: 18.08.2005 Účinný: 30.09.2005 Zrušený: 01.05.2012  

 • 439/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich

  Schválený: 17.01.2005 Účinný: 30.09.2005 Zrušený: 01.06.2014  

 • 438/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005 Zrušený: 01.02.2014  

 • 437/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005 Zrušený: 01.01.2007  

 • 436/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005 Zrušený: 01.01.2007  

 • 432/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005 Zrušený: 01.01.2007  

 • 431/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z.

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005 Zrušený: 01.01.2007  

 • 430/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005  

 • 429/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

  Schválený: 21.09.2005 Účinný: 01.10.2005  

 • 427/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

  Schválený: 19.09.2005 Účinný: 01.10.2005  

 • 404/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

  Schválený: 17.08.2005 Účinný: 15.09.2005 Novelizovaný: 01.05.2011  

 • 402/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu

  Schválený: 17.08.2005 Účinný: 15.09.2005 Zrušený: 29.09.2011  

 • 401/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

  Schválený: 17.08.2005 Účinný: 15.09.2005 Novelizovaný: 01.01.2007  

 • 400/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky

  Schválený: 14.02.2005 Účinný: 09.09.2005 Novelizovaný: 30.12.2005 Zrušený: 01.04.2014  

 • 389/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o správnej farmárskej praxi

  Schválený: 24.08.2005 Účinný: 01.09.2005  

 • 373/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

  Schválený: 10.08.2005 Účinný: 01.09.2005 Zrušený: 01.09.2007  

 • 360/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

  Schválený: 21.10.2004 Účinný: 11.08.2005  

 • 338/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch

  Schválený: 06.07.2005 Účinný: 01.08.2005 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 334/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok

  Schválený: 06.07.2005 Účinný: 01.08.2005 Zrušený: 01.09.2009  

 • 295/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat

  Schválený: 15.06.2005 Účinný: 01.07.2005  

 • 284/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.06.2005 Účinný: 15.07.2005 Zrušený: 01.10.2009  

 • 271/2005

  Zákon

  Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)

  Schválený: 24.05.2005 Účinný: 01.07.2005 Novelizovaný: 01.07.2005  

 • 250/2005

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

  Schválený: 31.05.2005 Účinný: 15.06.2005 Zrušený: 01.09.2009  

 • 245/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív

  Schválený: 13.05.2005 Účinný: 15.06.2005  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu