Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Motorové vozidlá a vodiči

 • 558/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

  Schválený: 24.11.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 15.07.2004 Zrušený: 01.01.2005  

 • 524/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 31.10.2003 Účinný: 01.01.2004  

 • 510/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.11.2003 Účinný: 01.05.2004 Novelizovaný: 01.02.2009  

 • 450/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.10.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.02.2009  

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.

   

 • 430/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 19.09.2003 Účinný: 01.11.2003 Novelizovaný: 01.02.2009  

 • -/2003

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 247/2003 Z. z.

   

 • 247/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.07.2003 Účinný: 01.08.2003 Zrušený: 01.02.2009  

 • 109/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

  Schválený: 18.03.2003 Účinný: 01.04.2003 Zrušený: 01.03.2012  

 • 99/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

  Schválený: 27.02.2003 Účinný: 21.03.2003  

 • 90/2003

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

  Schválený: 26.02.2003 Účinný: 01.04.2003 Zrušený: 01.03.2005  

 • 50/1950 Sb.

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra financí o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949

  Schválený: 25.05.1950 Účinný: 25.05.1950  

 • 463/1949 Ú.l.I

  Výnos

  Výnos Ministerstva financí o prodloužení lhůt k podání místopřísežného prolášení za rok 1949 podle ods. 22 vyhlášky ministerstva financí ze dne 27. prosince 1948, č. 3490 Ú.l.I

  Schválený: 24.03.1949 Účinný: 06.04.1949  

 • 190/1949 Sb.

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva průmyslu ze dne 25. ledna 1949, č. 71 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží

  Schválený: 14.07.1949 Účinný: 23.07.1949 Zrušený: 01.01.1955  

 • 532/2001

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.

  Schválený: 26.11.2001 Účinný: 01.01.2002  

 • 490/2001

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 18.10.2001 Účinný: 01.12.2001 Novelizovaný: 01.02.2009  

 • 441/2001

  Zákon

  Zákon o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

  Schválený: 04.10.2001 Účinný: 08.11.2001 Novelizovaný: 01.01.2010  

 • 439/2001

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.10.2001 Účinný: 01.01.2002  

 • 413/2001

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 02.10.2001 Účinný: 19.10.2001 Novelizovaný: 01.11.2004  

 • 381/2001

  Zákon

  Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 04.09.2001 Účinný: 01.10.2001 Novelizovaný: 01.04.2015  

 • 478/2000

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.12.2000 Účinný: 01.01.2001 Zrušený: 01.10.2001  

 • 462/2000

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 15.12.2000 Účinný: 01.01.2001  

 • 414/2000

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

  Schválený: 17.11.2000 Účinný: 15.12.2000  

 • 405/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

  Schválený: 31.10.2000 Účinný: 01.01.2001 Zrušený: 01.02.2009  

 • 359/2000

  Zákon

  Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

  Schválený: 04.10.2000 Účinný: 01.12.2000 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 249/2000

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

  Schválený: 25.07.2000 Účinný: 30.07.2000 Zrušený: 01.07.2002  

 • 41/2000

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

  Schválený: 26.01.2000 Účinný: 10.02.2000 Novelizovaný: 01.01.2002 Zrušený: 01.01.2004  

 • 376/1999

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.12.1999 Účinný: 01.01.2000 Zrušený: 01.10.2001  

 • 343/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.11.1999 Účinný: 01.01.2000  

 • 335/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.11.1999 Účinný: 01.01.2000 Zrušený: 01.01.2005  

 • 319/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z.

  Schválený: 04.11.1999 Účinný: 01.01.2000  

 • 308/1999

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách

  Schválený: 11.11.1999 Účinný: 01.12.1999 Zrušený: 01.03.2005  

 • 307/1999

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

  Schválený: 11.11.1999 Účinný: 01.12.1999 Zrušený: 01.04.2003  

 • -/1999

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 199/1999 Z. z.

   

 • 605/1948 Ú.l.I

  Vyhláška

  Vyhláška Ministra průmyslu o začlenění majetkové podstaty znárodněného podniku gramofonového průmyslu do Gramofonových závodů, národního podniku

  Schválený: 25.03.1948 Účinný: 01.01.1946  

 • 88/1999

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z.

  Schválený: 28.04.1999 Účinný: 15.05.1999  

 • 13/1999

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

  Schválený: 14.01.1999 Účinný: 28.01.1999 Zrušený: 01.07.2002  

 • 395/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.12.1998 Účinný: 01.01.1999  

 • 191/1998

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov

  Schválený: 02.06.1998 Účinný: 01.07.1998 Zrušený: 01.08.2005  

 • 372/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

  Schválený: 19.12.1997 Účinný: 01.01.1998 Zrušený: 01.10.2001  

 • 362/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

  Schválený: 09.12.1997 Účinný: 20.12.1997 Zrušený: 01.07.2002  

 • 337/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

  Schválený: 02.12.1997 Účinný: 01.01.1998  

 • 327/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o kontrolách technického stavu vozidiel

  Schválený: 20.10.1997 Účinný: 01.01.1998 Novelizovaný: 01.05.2004 Zrušený: 01.03.2005  

 • 309/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady

  Schválený: 20.10.1997 Účinný: 01.12.1997 Zrušený: 10.02.2000  

 • 193/1997

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

  Schválený: 09.07.1997 Účinný: 09.07.1997 Zrušený: 01.01.1999  

 • 164/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

  Schválený: 13.05.1997 Účinný: 01.07.1997 Novelizovaný: 01.06.2007 Zrušený: 01.02.2009  

 • 150/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita

  Schválený: 23.05.1997 Účinný: 30.05.1997 Zrušený: 21.07.1997  

 • 122/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zavedení dovozného depozita

  Schválený: 29.04.1997 Účinný: 01.05.1997 Novelizovaný: 30.05.1997 Zrušený: 21.07.1997  

 • 116/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách

  Schválený: 17.03.1997 Účinný: 30.04.1997 Novelizovaný: 01.04.2002 Zrušený: 01.03.2005  

 • 97/1997

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

  Schválený: 25.03.1997 Účinný: 01.05.1997 Zrušený: 01.07.2002  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu