Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Medzinárodné obchodné právo

 • 184/2007

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

  Schválený: 01.12.2005 Účinný: 01.08.2006  

 • 26/2007

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994

  Schválený: 08.11.2005 Účinný: 31.10.2006  

 • 600/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb

  Schválený: 26.10.2006 Účinný: 25.11.2006  

 • 474/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev

  Schválený: 14.04.2005 Účinný: 01.08.2006  

 • 468/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

  Schválený: 26.08.2005 Účinný: 01.09.2006  

 • 452/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor

  Schválený: 14.07.2006 Účinný: 14.12.2006  

 • 91/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci

  Schválený: 05.10.2005 Účinný: 01.01.2006 Zrušený: 09.06.2015  

 • 36/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní

  Schválený: 27.05.2004 Účinný: 01.12.2005  

 • 5/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

  Schválený: 25.02.2005 Účinný: 14.06.2005  

 • 653/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnej úprave užívania pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Hodonín v Českej republike

  Schválený: 31.10.2005 Účinný: 01.01.2006  

 • 635/2005

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou

  Schválený: 20.12.2005 Účinný: 01.01.2006 Novelizovaný: 01.08.2006  

 • 631/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

  Schválený: 14.02.2005 Účinný: 29.12.2005 Zrušený: 01.01.2013  

 • 94/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Thajským kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

  Schválený: 08.07.2003 Účinný: 16.03.2005  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu