Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 318/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o akademickom vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine

   

 • 317/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Peruánskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej republiky

   

 • 316/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

   

 • 315/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

   

 • 314/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z.

   

 • 313/2015

  Oznámenie S

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22164/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

  Schválený: 29.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 312/2015

  Oznámenie S

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

  Schválený: 29.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 311/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.11.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 310/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení

  Schválený: 21.11.2014 Účinný: 01.12.2015  

 • 309/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

  Schválený: 04.11.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 308/2015

  Vyhláška S

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami

  Schválený: 04.11.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 307/2015

  Rozhodnutie S U

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

  Schválený: 12.11.2015 Účinný: 12.11.2015  

 • 306/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

  Schválený: 29.09.2015 Účinný: 11.11.2015  

 • 305/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

  Schválený: 20.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 304/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

  Schválený: 20.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 303/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

  Schválený: 20.10.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 302/2015

  Oznámenie S

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

  Schválený: 11.11.2015 Účinný: 19.02.2021  

 • 301/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

  Schválený: 06.02.2015 Účinný: 30.11.2015  

 • 300/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vnútornej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie

  Schválený: 24.06.2013 Účinný: 01.03.2015  

 • 299/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Čiernej Hory do zmlúv bývalej Juhoslávie a Štátneho zväzu Srbska a Čiernej Hory

  Schválený: 18.03.2015 Účinný: 11.10.2015  

 • 298/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci

  Schválený: 25.03.2014 Účinný: 09.06.2015  

 • 297/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 296/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.10.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 295/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

  Schválený: 09.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 294/2015

  Nariadenie S

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 293/2015

  Nariadenie S

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 292/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 291/2015

  Rozhodnutie S U

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

  Schválený: 30.10.2015 Účinný: 03.11.2015  

 • 290/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

  Schválený: 01.04.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 289/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

  Schválený: 20.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 288/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície

  Schválený: 08.06.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 287/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.10.2015 Účinný: 15.11.2015  

 • 286/2015

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

  Schválený: 29.10.2015 Účinný: 31.10.2015  

 • 285/2015

  Nariadenie S U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.10.2015 Účinný: 31.10.2015  

 • 284/2015

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.10.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 283/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016

  Schválený: 21.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 282/2015

  Zákon

  Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.07.2016  

 • 281/2015

  Zákon

  Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 25.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 280/2015

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo)

  Schválený: 14.10.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 279/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016

  Schválený: 07.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 278/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 277/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 276/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 275/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

  Schválený: 07.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 274/2015

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.09.2015 Účinný: 15.11.2015 Novelizovaný: 15.11.2015  

 • 273/2015

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.11.2015 Novelizovaný: 01.11.2015  

 • 272/2015

  Zákon U

  Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 271/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

  Schválený: 07.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 270/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

  Schválený: 07.10.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 269/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu