Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 96/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest

  Schválený: 03.04.2014 Účinný: 15.04.2014  

 • 95/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť Príloha k čiastke 35 – k oznámeniu č. 95/2014 Z. z.

  Schválený: 22.11.2013 Účinný: 18.04.2014  

 • 94/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií Príloha k čiastke 34 – k oznámeniu č. 94/2014 Z. z.

  Schválený: 14.06.2007 Účinný: 11.05.2014  

 • 93/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov Príloha k čiastke 33 – k oznámeniu č. 93/2014 Z. z.

  Schválený: 13.11.2012 Účinný: 21.04.2014  

 • 92/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení Príloha k čiastke 32 – k oznámeniu č. 92/2014 Z. z.

  Schválený: 10.12.2012 Účinný: 01.05.2014  

 • 91/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení Príloha k čiastke 31 – k oznámeniu č. 91/2014 Z. z.

  Schválený: 19.12.2011 Účinný: 14.04.2014  

 • 90/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou

  Schválený: 05.02.2014 Účinný: 05.02.2014  

 • 89/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja

  Schválený: 27.06.2013 Účinný: 19.02.2014  

 • 88/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 11.04.2014 Účinný: 11.04.2014  

 • 87/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov

  Schválený: 04.03.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 86/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti a príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti

  Schválený: 26.03.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 85/2014

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

  Schválený: 31.03.2014 Účinný: 15.04.2014  

 • 84/2014

  Zákon S U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.04.2014 Účinný: 15.04.2014  

 • 83/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri bankových úverov a záruk

  Schválený: 11.03.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 82/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

  Schválený: 11.03.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 81/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z.

  Schválený: 13.03.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 80/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií

  Schválený: 11.03.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 79/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov o porozumení a vzájomnej spolupráci

  Schválený: 28.02.2014 Účinný: 28.02.2014  

 • 78/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

  Schválený: 25.11.2013 Účinný: 02.04.2014  

 • 77/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie

  Schválený: 28.02.2014 Účinný: 30.03.2014  

 • 76/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

  Schválený: 25.03.2014 Účinný: 25.03.2014  

 • 75/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

  Schválený: 10.03.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 74/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov

  Schválený: 11.03.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 73/2014

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 19.02.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 72/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) a Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) Príloha k čiastke 28 – k oznámeniu č. 72/2014 Z. z.

  Schválený: 13.12.2013 Účinný: 01.04.2014  

 • 71/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) Príloha k čiastke 27 – k oznámeniu č. 71/2014 Z. z.

  Schválený: 13.12.2013 Účinný: 01.04.2014  

 • 70/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) Príloha k čiastke 26 – k oznámeniu č. 70/2014 Z. z.

  Schválený: 16.10.2013 Účinný: 01.04.2014  

 • 69/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) Príloha k čiastke 25 – k oznámeniu č. 69/2014 Z. z.

  Schválený: 16.10.2013 Účinný: 01.04.2014  

 • 68/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 18.03.2014 Účinný: 18.03.2014  

 • 68/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 18.03.2014 Účinný: 18.03.2014  

 • 67/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona o výkone väzby

  Schválený: 18.03.2014 Účinný: 18.03.2014  

 • 66/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže

  Schválený: 18.03.2014 Účinný: 18.03.2014  

 • 65/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

  Schválený: 18.02.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 64/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení vyhlášky č. 32/2010 Z. z.

  Schválený: 10.03.2014 Účinný: 15.03.2014  

 • 63/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu)

  Schválený: 10.03.2014 Účinný: 15.03.2014  

 • 62/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 133/2009 Z. z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností

   

 • 61/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov

  Schválený: 10.03.2014 Účinný: 15.03.2014  

 • 60/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) v znení vyhlášky č. 323/2012 Z. z.

  Schválený: 10.03.2014 Účinný: 15.03.2014  

 • 59/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

  Schválený: 04.03.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 58/2014

  Zákon

  Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 04.02.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 57/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta

  Schválený: 12.03.2014 Účinný: 15.03.2014  

 • 56/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

  Schválený: 23.10.2013 Účinný: 01.04.2014  

 • 55/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

  Schválený: 04.03.2014 Účinný: 15.03.2014  

 • 54/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou Príloha k čiastke 17 – k oznámeniu č. 54/2014 Z. z.

  Schválený: 23.11.2005 Účinný: 01.12.2013  

 • 53/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

  Schválený: 05.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 52/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom

  Schválený: 18.02.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 51/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky

  Schválený: 24.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 50/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

  Schválený: 19.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 49/2014

  Zákon

  Úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 27.02.2014 Účinný: 27.02.2014  

 • 48/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014

  Schválený: 17.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu