Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 86/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

   

 • 85/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

   

 • 84/2016

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

  Schválený: 27.01.2016 Účinný: 15.02.2016  

 • 83/2016

  Vyhláška S

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch

  Schválený: 14.01.2016 Účinný: 01.06.2016  

 • 82/2016

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

  Schválený: 13.01.2016 Účinný: 01.02.2016  

 • 81/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

  Schválený: 18.11.2015 Účinný: 18.11.2015  

 • 80/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave

  Schválený: 05.12.2014 Účinný: 01.11.2015  

 • 79/2016

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

  Schválený: 28.01.2016 Účinný: 28.01.2016  

 • 78/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

  Schválený: 21.05.2014 Účinný: 01.01.2016  

 • 77/2016

  Nariadenie S U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu

  Schválený: 20.01.2016 Účinný: 23.01.2016  

 • 76/2016

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu z 15. júna 1995

  Schválený: 06.02.2015 Účinný: 26.01.2016  

 • 75/2016

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kmbinovanej doprave

  Schválený: 01.12.2014 Účinný: 20.01.2016  

 • 74/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu

   

 • 73/2016

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach

  Schválený: 02.01.2016 Účinný: 15.01.2016  

 • 72/2016

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 15. decembra 2015 č. 34/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 15.01.2016  

 • 71/2016

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.12.2015 Účinný: 15.01.2016  

 • 70/2016

  Vyhláška U N

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.12.2015 Účinný: 15.01.2016 Novelizovaný: 01.02.2016  

 • 69/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo

  Schválený: 16.12.2015 Účinný: 01.06.2016  

 • 68/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 35/2015, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (ďalej len „opatrenie“)

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 67/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 15. decembra 2015 č. 36/2015 o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 66/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 33/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 65/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

  Schválený: 08.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 64/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 27/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení opatrenia č. 24/2008

  Schválený: 08.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 63/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 2/2015

  Schválený: 08.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 62/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 30/2015 o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

  Schválený: 08.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 61/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2015 č. 31/2015 o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

  Schválený: 08.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 60/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

  Schválený: 08.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 59/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 15. decembra 2015 č. 366.120/2015-KONZ o poskytovaní finančnej pomoci občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 58/2016

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom Ukrajiny o vojnových hroboch

  Schválený: 17.06.2011 Účinný: 27.01.2016  

 • 57/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti

  Schválený: 26.11.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 56/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

  Schválený: 10.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 55/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

  Schválený: 10.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 54/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M

  Schválený: 17.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 53/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov

  Schválený: 17.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 52/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2015 č. MK-3186/2015-110/17632 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 02.01.2016  

 • 51/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

  Schválený: 21.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 50/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia

  Schválený: 21.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 49/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu

  Schválený: 06.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 48/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA

  Schválený: 31.07.2015 Účinný: 17.11.2015  

 • 47/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii

  Schválený: 30.05.2008 Účinný: 01.01.2016  

 • 46/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964

  Schválený: 29.05.2014 Účinný: 01.01.2016  

 • 45/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 44/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 43/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

  Schválený: 16.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 42/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o platobnom účte so základnými funkciami

  Schválený: 10.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 41/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom bankovom produkte

  Schválený: 10.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 40/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote

  Schválený: 24.11.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 39/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. decembra 2015 č. 17/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách.

  Schválený: 01.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 38/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 18/2015 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí.

  Schválený: 01.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 37/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. decembra 2015 č. 20/2015 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

  Schválený: 01.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu