Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 360/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy Príloha k čiastke 107 – k oznámeniu č . 360/2014 Z. z.

   

 • 359/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74

   

 • 358/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

   

 • 357/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

   

 • 356/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

   

 • 355/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o centrálnom registri exekúcií

   

 • 354/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

   

 • 353/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

   

 • 352/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o obchodovaní so zbraňami Príloha k čiastke 106 – k oznámeniu č. 352/2014 Z. z.

  Schválený: 10.06.2013 Účinný: 24.12.2014  

 • 351/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o pyrotechnickom vzdelávaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k realizácii Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice

  Schválený: 13.11.2014 Účinný: 13.11.2014  

 • 350/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

  Schválený: 09.12.2014 Účinný: 15.12.2014  

 • 349/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008

  Schválený: 02.12.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 348/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.12.2014 Účinný: 30.12.2014  

 • 347/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

  Schválený: 26.11.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 346/2014

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z.

  Schválený: 01.12.2014 Účinný: 17.12.2014  

 • 345/2014

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o ohňostrojných prácach

  Schválený: 01.12.2014 Účinný: 20.12.2014  

 • 344/2014

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

  Schválený: 01.12.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 343/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby

  Schválený: 20.10.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 342/2014

  Nariadenie S U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

  Schválený: 20.11.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 341/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva

  Schválený: 27.11.2014 Účinný: 05.12.2014  

 • 340/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL

  Schválený: 26.11.2014 Účinný: 15.12.2014  

 • 339/2014

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 01.12.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 338/2014

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

   

 • 337/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác

  Schválený: 12.11.2014 Účinný: 15.12.2014  

 • 336/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.10.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 335/2014

  Zákon U

  Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 21.10.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 334/2014

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.11.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 333/2014

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 30.10.2014 Účinný: 01.12.2014 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 332/2014

  Rozhodnutie S U

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

  Schválený: 26.11.2014 Účinný: 29.11.2014  

 • 331/2014

  Nález U

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo 17. septembra 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 28 ods. 2 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov s čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

  Schválený: 17.09.2014 Účinný: 29.11.2014  

 • 330/2014

  Nález U

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/2013 z 22. októbra 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 62 ods. 1 písm. a) a c), § 62 ods. 3 v časti písm. a) bodov 1 a 3 a písm. b) bodov 1 a 3 a § 62 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 22.10.2014 Účinný: 29.11.2014  

 • 329/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.11.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 328/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

  Schválený: 12.11.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 327/2014

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.

  Schválený: 24.11.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 326/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.10.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 325/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 29.10.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 324/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 22.10.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 323/2014

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 22.10.2014 Účinný: 01.12.2014 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 322/2014

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 21.10.2014 Účinný: 01.12.2014 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 321/2014

  Zákon U

  Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 21.10.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 320/2014

  Rozhodnutie S U

  Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

  Schválený: 27.11.2014 Účinný: 27.11.2014  

 • 319/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 22.11.2014 Účinný: 22.11.2014  

 • 318/2014

  Oznámenie S U

  Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

  Schválený: 18.11.2014 Účinný: 22.11.2014  

 • 317/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017

  Schválený: 04.11.2014 Účinný: 31.12.2014  

 • 316/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.11.2014 Účinný: 10.12.2014  

 • 315/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.11.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 314/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.10.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 313/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky

  Schválený: 04.11.2014 Účinný: 20.11.2014  

 • 312/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z.

  Schválený: 29.10.2014 Účinný: 16.11.2014  

 • 311/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.10.2014 Účinný: 01.01.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu