Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 110/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Príloha k čiastke 35 – k oznámeniu č. 110/2015 Z. z.

   

 • 109/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Macedónskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

   

 • 108/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru

   

 • 107/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov

   

 • 106/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.

   

 • 105/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.

   

 • 104/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

   

 • 103/2015

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

 • 102/2015

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015

  Schválený: 13.05.2015 Účinný: 31.05.2015  

 • 101/2015

  Vyhláška S

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

  Schválený: 11.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 100/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

  Schválený: 15.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 99/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby

  Schválený: 11.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 98/2015

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

  Schválený: 11.05.2015 Účinný: 15.05.2015  

 • 97/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o potvrdení vykonávania Zmluvy medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov z 11. novembra 1924 a Protokolu o zmene článku 12 tejto zmluvy zo 4. júna 1926 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Seychelskou republikou

  Schválený: 28.08.2013 Účinný: 29.08.2015  

 • 96/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

  Schválený: 31.01.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 95/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike Príloha k čiastke 30 – k oznámeniu č. 95/2015 Z. z.

  Schválený: 14.04.2015 Účinný: 14.04.2015  

 • 94/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany

  Schválený: 23.09.2013 Účinný: 05.11.2014  

 • 93/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky podľa Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 vo vzťahu k Poľskej republike

  Schválený: 30.10.2014 Účinný: 30.10.2014  

 • 92/2015

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 07.05.2015 Účinný: 07.05.2015  

 • 91/2015

  Vyhláška U N

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.04.2015 Účinný: 07.05.2015 Novelizovaný: 07.05.2015  

 • 90/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty

  Schválený: 15.04.2015 Účinný: 07.05.2015  

 • 89/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vedení námorného registra Slovenskej republiky a lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov

  Schválený: 20.03.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 88/2015

  Vyhláška U N

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

  Schválený: 13.04.2015 Účinný: 01.05.2015 Novelizovaný: 01.05.2015  

 • 87/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 23.04.2015 Účinný: 29.04.2015 Novelizovaný: 29.04.2015  

 • 86/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

  Schválený: 05.03.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 85/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí zmeny č. 2 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

  Schválený: 16.01.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 84/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.04.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 83/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.

  Schválený: 08.04.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 82/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

  Schválený: 08.04.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 81/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme a riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu

  Schválený: 31.03.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 80/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.

  Schválený: 13.04.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 79/2015

  Zákon

  Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 17.03.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 78/2015

  Zákon

  Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 19.03.2015 Účinný: 17.04.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 77/2015

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 17.03.2015 Účinný: 01.05.2015 Novelizovaný: 01.06.2015  

 • 76/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

  Schválený: 08.04.2015 Účinný: 15.04.2015  

 • 75/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

  Schválený: 08.04.2015 Účinný: 15.04.2015  

 • 74/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

  Schválený: 25.03.2015 Účinný: 15.04.2015  

 • 73/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 19.03.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 72/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.03.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 71/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

  Schválený: 12.03.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 70/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

  Schválený: 18.03.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 69/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013

  Schválený: 31.03.2015 Účinný: 31.03.2015  

 • 68/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.03.2015 Účinný: 14.08.2015  

 • 67/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

  Schválený: 20.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 66/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

  Schválený: 24.03.2015 Účinný: 15.04.2015  

 • 65/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách

  Schválený: 24.03.2015 Účinný: 01.04.2015 Novelizovaný: 01.04.2015  

 • 64/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

  Schválený: 24.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 63/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

  Schválený: 18.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 62/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 61/2015

  Zákon

  Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 12.03.2015 Účinný: 01.04.2015 Novelizovaný: 01.04.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu