Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 238/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii

   

 • 237/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17930/2013-74

   

 • 236/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody

   

 • 235/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

   

 • 234/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu

   

 • 233/2015

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

   

 • 232/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni Príloha k čiastke – k oznámeniu č. 232/2015 Z. z.

  Schválený: 14.02.2014 Účinný: 01.10.2015  

 • 231/2015

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 30.09.2015 Účinný: 30.09.2015  

 • 230/2015

  Oznámenie S

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 31.12.2015  

 • 229/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách

  Schválený: 20.03.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 228/2015

  Oznámenie S U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie

  Schválený: 09.09.2015 Účinný: 15.10.2015  

 • 227/2015

  Opatrenie S

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 226/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 225/2015

  Vyhláška S

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 224/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 223/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z.

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 222/2015

  Vyhláška S U

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 221/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny

  Schválený: 02.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 220/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek

  Schválený: 02.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 219/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

  Schválený: 26.08.2015 Účinný: 15.09.2015  

 • 218/2015

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)

  Schválený: 25.08.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 217/2015

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

  Schválený: 25.08.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 216/2015

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

  Schválený: 25.08.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 215/2015

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, ťažobný priemysel a geológia)

  Schválený: 25.08.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 214/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

  Schválený: 27.08.2015 Účinný: 15.09.2015  

 • 213/2015

  Úplné znenie S U

  Úplné znenie zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.09.2015 Účinný: 09.09.2015  

 • 212/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

  Schválený: 11.11.2014 Účinný: 01.09.2015  

 • 211/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza

  Schválený: 23.01.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 210/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny

  Schválený: 12.05.2015 Účinný: 03.06.2015  

 • 209/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty

  Schválený: 10.08.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 208/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

  Schválený: 26.08.2015 Účinný: 01.09.2015 Novelizovaný: 01.09.2015  

 • 207/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie

  Schválený: 28.07.2015 Účinný: 21.08.2015  

 • 206/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov

  Schválený: 10.08.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 205/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

  Schválený: 10.08.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 204/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode

  Schválený: 10.08.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 203/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

  Schválený: 10.08.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 202/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.08.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 201/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

  Schválený: 12.08.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 200/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o trhacích prácach

  Schválený: 08.06.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 199/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

  Schválený: 11.06.2015 Účinný: 15.08.2015  

 • 198/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 28.07.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 197/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim

  Schválený: 04.08.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 196/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany

  Schválený: 04.08.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 195/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

  Schválený: 14.07.2015 Účinný: 14.08.2015  

 • 194/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

  Schválený: 14.07.2015 Účinný: 14.08.2015  

 • 193/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 14.08.2015 Účinný: 14.08.2015  

 • 192/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

  Schválený: 28.07.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 191/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.07.2015 Účinný: 01.04.2016  

 • 190/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií

  Schválený: 27.07.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 189/2015

  Zákon

  Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti

  Schválený: 01.07.2015 Účinný: 01.09.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu