Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 272/2015

  Zákon U

  Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 271/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

  Schválený: 07.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 270/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

  Schválený: 07.10.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 269/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 268/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  Schválený: 01.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 267/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 25.09.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 266/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.09.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 265/2015

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 24.09.2015 Účinný: 01.11.2015 Novelizovaný: 01.11.2015  

 • 264/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

  Schválený: 05.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 263/2015

  Zákon U

  Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania

  Schválený: 24.09.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 262/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 24.09.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 261/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 260/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.10.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 259/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 258/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

  Schválený: 29.09.2015 Účinný: 17.10.2015  

 • 257/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

  Schválený: 05.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 256/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

  Schválený: 05.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 255/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve

  Schválený: 05.10.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 254/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.09.2015 Účinný: 17.10.2015  

 • 253/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 31.12.2015  

 • 252/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 17.09.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 251/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu

  Schválený: 05.10.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 250/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie v znení opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/18015/2013-74

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 249/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.10.2015 Účinný: 15.10.2015  

 • 248/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

  Schválený: 12.10.2015 Účinný: 15.10.2015  

 • 247/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 246/2015

  Zákon

  Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 245/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

  Schválený: 14.10.2015 Účinný: 14.10.2015  

 • 244/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18. 11. 2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

  Schválený: 06.10.2015 Účinný: 14.10.2015  

 • 243/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na označovanie potravín

  Schválený: 06.10.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 242/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.09.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 241/2015

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.11.2015 Novelizovaný: 01.11.2015  

 • 240/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.09.2015 Účinný: 01.11.2015  

 • 239/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 18.09.2015 Účinný: 15.10.2015 Novelizovaný: 15.10.2015  

 • 238/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii

  Schválený: 02.06.2015 Účinný: 25.09.2015  

 • 237/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17930/2013-74

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 31.12.2015  

 • 236/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 15.10.2015  

 • 235/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

  Schválený: 02.09.2015 Účinný: 20.04.2016  

 • 234/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu

  Schválený: 02.09.2015 Účinný: 20.04.2016  

 • 233/2015

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 01.10.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 232/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni Príloha k čiastke – k oznámeniu č. 232/2015 Z. z.

  Schválený: 14.02.2014 Účinný: 01.10.2015  

 • 231/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 30.09.2015 Účinný: 30.09.2015  

 • 230/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 31.12.2015  

 • 229/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách

  Schválený: 20.03.2015 Účinný: 01.12.2015  

 • 228/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie

  Schválený: 09.09.2015 Účinný: 15.10.2015  

 • 227/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 226/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 225/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 224/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 223/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z.

  Schválený: 23.09.2015 Účinný: 01.10.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu