Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 134/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z.

  Schválený: 03.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 133/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci Príloha k čiastke 40 – k oznámeniu č. 133/2015 Z. z.

  Schválený: 30.09.2014 Účinný: 01.07.2015  

 • 132/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 26.05.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 131/2015

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 11.06.2015 Novelizovaný: 20.07.2015  

 • 130/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 129/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 128/2015

  Zákon U

  Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 127/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 10.06.2015 Účinný: 10.06.2015  

 • 126/2015

  Zákon

  Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 125/2015

  Zákon

  Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 124/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 123/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 122/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 121/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 120/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 119/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.05.2015 Účinný: 05.06.2015  

 • 118/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 117/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 116/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu

  Schválený: 05.04.2015 Účinný: 05.04.2015  

 • 115/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o vzájomnom uznávaní vodičských preukazov oboch krajín

  Schválený: 05.04.2015 Účinný: 05.04.2015  

 • 114/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 03.06.2015 Účinný: 03.06.2015  

 • 113/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.05.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 112/2015

  Zákon

  Zákon o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 111/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej Príloha k čiastke 36 – k oznámeniu č. 111/2015 Z. z.

  Schválený: 16.06.2008 Účinný: 01.06.2015  

 • 110/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Príloha k čiastke 35 – k oznámeniu č. 110/2015 Z. z.

  Schválený: 27.05.2011 Účinný: 29.04.2013  

 • 109/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Macedónskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

  Schválený: 16.12.2014 Účinný: 11.04.2015  

 • 108/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru

  Schválený: 22.04.2015 Účinný: 22.04.2015  

 • 107/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov

  Schválený: 22.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 106/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 105/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 104/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 103/2015

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 27.05.2015 Účinný: 27.05.2015  

 • 102/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015

  Schválený: 13.05.2015 Účinný: 31.05.2015  

 • 101/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

  Schválený: 11.05.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 100/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

  Schválený: 15.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 99/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby

  Schválený: 11.05.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 98/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

  Schválený: 11.05.2015 Účinný: 15.05.2015  

 • 97/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o potvrdení vykonávania Zmluvy medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov z 11. novembra 1924 a Protokolu o zmene článku 12 tejto zmluvy zo 4. júna 1926 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Seychelskou republikou

  Schválený: 28.08.2013 Účinný: 29.08.2015  

 • 96/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

  Schválený: 31.01.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 95/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike Príloha k čiastke 30 – k oznámeniu č. 95/2015 Z. z.

  Schválený: 14.04.2015 Účinný: 14.04.2015  

 • 94/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany

  Schválený: 23.09.2013 Účinný: 05.11.2014  

 • 93/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky podľa Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 vo vzťahu k Poľskej republike

  Schválený: 30.10.2014 Účinný: 30.10.2014  

 • 92/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 07.05.2015 Účinný: 07.05.2015  

 • 91/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.04.2015 Účinný: 07.05.2015 Novelizovaný: 07.05.2015  

 • 90/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty

  Schválený: 15.04.2015 Účinný: 07.05.2015  

 • 89/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vedení námorného registra Slovenskej republiky a lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov

  Schválený: 20.03.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 88/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

  Schválený: 13.04.2015 Účinný: 01.05.2015 Novelizovaný: 01.05.2015  

 • 87/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 23.04.2015 Účinný: 29.04.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 86/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

  Schválený: 05.03.2015 Účinný: 01.05.2015  

 • 85/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí zmeny č. 2 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

  Schválený: 16.01.2015 Účinný: 01.05.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu