Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 34/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. decembra 2015 č. 23/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely.

  Schválený: 01.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 33/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. decembra 2015 č. 24/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely.

  Schválený: 01.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 32/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 24. novembra 2015 č. 16/2015 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

  Schválený: 24.11.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 31/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. 25/2015 o maximálnej výške technickej úrokovej miery

  Schválený: 01.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 30/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

  Schválený: 26.11.2015 Účinný: 26.11.2015  

 • 29/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

  Schválený: 04.11.2015 Účinný: 04.11.2015  

 • 28/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Prezídiom Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií.

  Schválený: 19.10.2015 Účinný: 19.10.2015  

 • 27/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 26/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 25/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 24/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035-2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 23/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania (oznámenie č. 385/2013 Z. z.).

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 22/2016

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 21/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

  Schválený: 07.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 20/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  Schválený: 16.12.2015 Účinný: 01.01.2016 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 19/2016

  Vyhláška N

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 01.01.2016 Novelizovaný: 01.02.2016  

 • 18/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 17/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

  Schválený: 14.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 16/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

  Schválený: 14.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 15/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

  Schválený: 07.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 14/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

  Schválený: 07.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 13/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií

  Schválený: 07.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 12/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

  Schválený: 15.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 11/2016

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 26.11.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 10/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.

  Schválený: 09.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 9/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach

  Schválený: 09.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 8/2016

  Nariadenie

  Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.

  Schválený: 09.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 7/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 6/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch

  Schválený: 09.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 5/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 09.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 4/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

  Schválený: 16.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 3/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 2/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.12.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 1/2016

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

  Schválený: 25.11.2015 Účinný: 19.07.2016  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu