Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 47/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z.

  Schválený: 12.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 46/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

  Schválený: 12.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 45/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

  Schválený: 10.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 44/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

  Schválený: 05.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 43/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.01.2014 Účinný: 15.03.2014  

 • 42/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 22.02.2014 Účinný: 22.02.2014  

 • 41/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014 – 2015

  Schválený: 18.12.2013 Účinný: 24.01.2014  

 • 40/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zrušení určenia Slovenského ústavu technickej normalizácie ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

  Schválený: 18.12.2013 Účinný: 18.12.2013  

 • 39/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera

  Schválený: 04.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 38/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 31.01.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 37/2014

  Zákon U

  Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

  Schválený: 29.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 36/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 35/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 28.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 34/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 28.01.2014 Účinný: 27.02.2014  

 • 33/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu

  Schválený: 10.02.2014 Účinný: 15.02.2014  

 • 32/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z.

  Schválený: 11.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 31/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

  Schválený: 05.02.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 30/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje

  Schválený: 31.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 29/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch

  Schválený: 31.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 28/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

  Schválený: 14.02.2014 Účinný: 14.02.2014  

 • 27/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 14.02.2014 Účinný: 14.02.2014  

 • 26/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.01.2014 Účinný: 15.02.2014  

 • 25/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

  Schválený: 28.01.2014 Účinný: 15.02.2014  

 • 24/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

  Schválený: 23.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 23/2014

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 22/2014

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 21/2014

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.01.2014 Účinný: 01.04.2014  

 • 20/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

  Schválený: 22.01.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 19/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.01.2014 Účinný: 01.03.2014  

 • 18/2014

  Rozhodnutie

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

  Schválený: 31.01.2014 Účinný: 07.02.2014  

 • 17/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie Príloha k čiastke 9 – k oznámeniu č. 17/2014 Z. z.

  Schválený: 22.10.2010 Účinný: 12.12.2012  

 • 16/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí upraveného znenia Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) Príloha k čiastke 8 – k oznámeniu č. 16/2014 Z. z.

  Schválený: 24.11.2006 Účinný: 11.03.2008  

 • 15/2014

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

  Schválený: 17.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 14/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 13/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave Príloha k čiastke 6 – k oznámeniu č. 13/2014 Z. z.

  Schválený: 22.01.2013 Účinný: 02.02.2014  

 • 12/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

  Schválený: 07.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 11/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

  Schválený: 21.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 10/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

  Schválený: 20.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 9/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

  Schválený: 20.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 8/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

  Schválený: 23.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 7/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku

  Schválený: 08.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 6/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

  Schválený: 23.01.2014 Účinný: 23.01.2014  

 • 5/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

  Schválený: 07.01.2014 Účinný: 01.02.2014  

 • 4/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie Príloha k čiastke 4 – k oznámeniu č. 4/2014 Z. z.

  Schválený: 28.12.2012 Účinný: 15.01.2013  

 • 3/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí upraveného znenia Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) Príloha k čiastke 3 – k oznámeniu č. 3/2014 Z. z.

  Schválený: 24.11.2006 Účinný: 01.01.2008  

 • 2/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia

  Schválený: 19.12.2013 Účinný: 01.02.2014  

 • 1/2014

  Zákon

  Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 04.12.2013 Účinný: 01.02.2014  

 • -/2014

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 1/2014 Z. z.

   

 • -/2014

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z.

   

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu