Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 279/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.09.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 278/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.09.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 277/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.09.2014 Účinný: 31.12.2014  

 • 276/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

  Schválený: 03.10.2014 Účinný: 15.10.2014 Novelizovaný: 15.10.2014  

 • 275/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zaručenej konverzii

  Schválený: 03.10.2014 Účinný: 15.10.2014  

 • 274/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

  Schválený: 08.10.2014 Účinný: 01.11.2014  

 • 273/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 Príloha k čiastke 86 – k oznámeniu č. 273/2014 Z. z.

  Schválený: 01.09.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 272/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci

  Schválený: 16.10.2013 Účinný: 22.05.2014  

 • 271/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

  Schválený: 22.09.2014 Účinný: 15.10.2014  

 • 270/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

  Schválený: 22.09.2014 Účinný: 15.10.2014  

 • 269/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.09.2014 Účinný: 19.10.2014  

 • 268/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.09.2014 Účinný: 15.10.2014  

 • 267/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

  Schválený: 13.11.2013 Účinný: 01.10.2014  

 • 266/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.

  Schválený: 13.08.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 265/2014

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.09.2014 Účinný: 01.11.2014  

 • 264/2014

  Zákon

  Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám

  Schválený: 12.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 263/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.09.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 262/2014

  Zákon U

  Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 01.11.2014  

 • 261/2014

  Uznesenie

  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.09.2014 Účinný: 26.09.2014  

 • 260/2014

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014 vo veci návrhu bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 26.09.2014  

 • 259/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 Príloha k čiastke 82 – k oznámeniu č. 259/2014 Z. z.

  Schválený: 25.09.2014 Účinný: 01.03.2015  

 • 258/2014

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 257/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

  Schválený: 18.09.2014 Účinný: 01.10.2014 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 256/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

  Schválený: 18.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 255/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

  Schválený: 18.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 254/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 253/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 25.09.2014  

 • 252/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 251/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

  Schválený: 27.08.2014 Účinný: 30.09.2014  

 • 250/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 249/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 01.11.2014  

 • 248/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 247/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 246/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 245/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)

  Schválený: 09.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 244/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

  Schválený: 09.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 243/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.08.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 242/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.08.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 241/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

  Schválený: 27.08.2014 Účinný: 20.09.2014  

 • 240/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 11.09.2014 Účinný: 19.09.2014 Novelizovaný: 01.10.2014  

 • 239/2014

  Uznesenie

  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 18/2014 z 10. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 17.09.2014  

 • 238/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

  Schválený: 17.09.2014 Účinný: 17.09.2014  

 • 237/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 236/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 15.09.2014  

 • 235/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

  Schválený: 25.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 234/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 233/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

  Schválený: 11.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 232/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

  Schválený: 11.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 231/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 230/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií

   

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu