Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 188/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 31.08.2015 Novelizovaný: 01.09.2015  

 • 187/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej

  Schválený: 10.06.2013 Účinný: 10.06.2013  

 • 186/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

  Schválený: 28.07.2015 Účinný: 15.08.2015  

 • 185/2015

  Zákon

  Autorský zákon

  Schválený: 01.07.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 184/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002 Príloha k čiastke 56 – k oznámeniu č. 184/2015 Z. z.

  Schválený: 05.12.2014 Účinný: 01.05.2015  

 • 183/2015

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom

  Schválený: 04.05.2015 Účinný: 22.09.2015  

 • 182/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní

  Schválený: 14.07.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 181/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

  Schválený: 21.07.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 180/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

  Schválený: 15.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 179/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite

  Schválený: 06.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 178/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov

  Schválený: 27.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 177/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

  Schválený: 08.07.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 176/2015

  Zákon

  Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 25.06.2015 Účinný: 01.09.2015 Novelizovaný: 01.09.2015  

 • 175/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 26.06.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 174/2015

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 25.06.2015 Účinný: 01.09.2015 Novelizovaný: 01.10.2015  

 • 173/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 172/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

  Schválený: 25.06.2015 Účinný: 28.07.2015 Novelizovaný: 01.09.2015  

 • 171/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 24.06.2015 Účinný: 01.08.2015 Novelizovaný: 01.08.2015  

 • 170/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

  Schválený: 06.07.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 169/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

  Schválený: 15.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 168/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

  Schválený: 06.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 167/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

  Schválený: 08.07.2015 Účinný: 14.09.2015  

 • 166/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 08.07.2015 Účinný: 15.08.2015  

 • 165/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

  Schválený: 08.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 164/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

  Schválený: 08.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 163/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

  Schválený: 08.07.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 162/2015

  Zákon

  Správny súdny poriadok

  Schválený: 21.05.2015 Účinný: 01.07.2016  

 • 161/2015

  Zákon

  Civilný mimosporový poriadok

  Schválený: 21.05.2015 Účinný: 01.07.2016  

 • 160/2015

  Zákon

  Civilný sporový poriadok

  Schválený: 21.05.2015 Účinný: 01.07.2016  

 • 159/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.07.2015 Účinný: 15.07.2015  

 • 158/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

  Schválený: 22.06.2015 Účinný: 15.07.2015  

 • 157/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 156/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 155/2015

  Výnos

  Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries

  Schválený: 01.07.2015 Účinný: 07.07.2015  

 • 154/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 07.07.2015  

 • 153/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

  Schválený: 02.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 152/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

  Schválený: 22.05.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 151/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

  Schválený: 01.01.2015 Účinný: 01.01.2015  

 • 150/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

  Schválený: 22.06.2015 Účinný: 15.07.2015  

 • 149/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 07.07.2015 Účinný: 07.07.2015  

 • 148/2015

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 17.06.2015 Účinný: 31.07.2015 Novelizovaný: 01.10.2015  

 • 147/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

  Schválený: 26.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 146/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 (PAL PROT 2002) Príloha k čiastke 45 – k oznámeniu č. 146/2015 Z. z.

  Schválený: 01.11.2002 Účinný: 13.07.2015  

 • 145/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

  Schválený: 17.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 144/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.

  Schválený: 18.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 143/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.

  Schválený: 18.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 142/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 23.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 141/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

  Schválený: 23.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 140/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 16.06.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 139/2015

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 a čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 3 a čl. 13 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Schválený: 23.06.2015 Účinný: 23.06.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu