Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 246/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 245/2014

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)

  Schválený: 09.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 244/2014

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

  Schválený: 09.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 243/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.08.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 242/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.08.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 241/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

  Schválený: 27.08.2014 Účinný: 20.09.2014  

 • 240/2014

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 11.09.2014 Účinný: 19.09.2014 Novelizovaný: 01.10.2014  

 • 239/2014

  Uznesenie

  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 18/2014 z 10. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 17.09.2014  

 • 238/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

  Schválený: 17.09.2014 Účinný: 17.09.2014  

 • 237/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 236/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať

  Schválený: 02.09.2014 Účinný: 15.09.2014  

 • 235/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

  Schválený: 25.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 234/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 233/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

  Schválený: 11.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 232/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

  Schválený: 11.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 231/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 230/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií

   

 • 229/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

  Schválený: 13.08.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 228/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

  Schválený: 11.08.2014 Účinný: 01.09.2014 Novelizovaný: 01.09.2014  

 • 227/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 15.08.2014 Účinný: 15.08.2014  

 • 226/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi potrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z.

  Schválený: 11.08.2014 Účinný: 15.08.2014  

 • 225/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej Príloha k čiastke 73 – k oznámeniu č . 225/2014 Z. z.

  Schválený: 04.11.2009 Účinný: 01.05.2014  

 • 224/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

  Schválený: 29.07.2014 Účinný: 31.08.2014  

 • 223/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

  Schválený: 29.07.2014 Účinný: 31.08.2014  

 • 222/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

  Schválený: 29.07.2014 Účinný: 31.08.2014  

 • 221/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojársky priemysel)

  Schválený: 29.07.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 220/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

  Schválený: 18.07.2014 Účinný: 18.07.2014  

 • 219/2014

  Zákon

  Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 218/2014

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 08.07.2014 Účinný: 01.10.2014 Novelizovaný: 01.10.2014  

 • 217/2014

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu slovného spojenia „na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)“ v § 6a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ustanovení § 7a ods. 1, 2 a 5, slovného spojenia „; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“ v § 10 ods. 5, ustanovenia § 20 ods. 1 a ustanovenia § 192 ods. 2 tretej vety zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, slovného spojenia „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

  Schválený: 07.05.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 216/2014

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 29 ods. 1 druhej a tretej vety zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovení § 38 ods. 5 druhej a tretej vety zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 151q zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

   

 • 215/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014

  Schválený: 12.06.2014 Účinný: 27.06.2014  

 • 214/2014

  Zákon

  Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 30.07.2014 Novelizovaný: 15.12.2014  

 • 213/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 01.08.2014 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 212/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994 Príloha k čiastke 69 – k oznámeniu č. 212/2014 Z. z.

  Schválený: 01.08.2013 Účinný: 01.08.2014  

 • 211/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 210/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 209/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 208/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 207/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 206/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 205/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 01.07.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 204/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 25.06.2014 Účinný: 01.08.2014 Novelizovaný: 01.09.2014  

 • 203/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti evidencie motorových vozidiel

  Schválený: 20.06.2014 Účinný: 05.07.2014  

 • 202/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 201/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 15.08.2014  

 • 200/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 15.08.2014  

 • 199/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 17.07.2014  

 • 198/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

  Schválený: 26.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 197/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 25.06.2014 Účinný: 01.08.2014  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu