Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 60/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike Príloha k čiastke 18 – k oznámeniu č. 60/2015 Z. z.

  Schválený: 28.11.2013 Účinný: 28.03.2015  

 • 59/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov

  Schválený: 10.09.2014 Účinný: 12.03.2015  

 • 58/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 28.03.2015 Účinný: 28.03.2015  

 • 57/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 10.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 56/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce

  Schválený: 18.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 55/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

  Schválený: 18.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 54/2015

  Zákon

  Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 19.03.2015 Účinný: 30.03.2015 Novelizovaný: 30.03.2015  

 • 53/2015

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 11.03.2015 Účinný: 01.04.2015 Novelizovaný: 01.06.2015  

 • 52/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 20.03.2015 Účinný: 20.03.2015  

 • 51/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

  Schválený: 10.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 50/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

  Schválený: 09.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 49/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz

  Schválený: 09.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 48/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných

  Schválený: 09.03.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 47/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj

  Schválený: 05.03.2015 Účinný: 15.03.2015  

 • 46/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

  Schválený: 09.03.2015 Účinný: 15.03.2015  

 • 45/2015

  Rozhodnutie

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

  Schválený: 10.03.2015 Účinný: 12.03.2015  

 • 44/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

  Schválený: 06.03.2015 Účinný: 06.03.2015  

 • 43/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika

  Schválený: 17.02.2015 Účinný: 15.03.2015  

 • 42/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

  Schválený: 05.02.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 41/2015

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z.

  Schválený: 11.02.2015 Účinný: 01.06.2015  

 • 40/2015

  Zákon

  Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 03.02.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 39/2015

  Zákon

  Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 03.02.2015 Účinný: 01.04.2015 Novelizovaný: 01.04.2015  

 • 38/2015

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 04.03.2015 Účinný: 04.03.2015  

 • 37/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel

  Schválený: 20.01.2014 Účinný: 01.03.2015  

 • 36/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

  Schválený: 18.02.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 35/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 03.02.2015 Účinný: 01.04.2015 Novelizovaný: 01.04.2015  

 • 34/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel Príloha k čiastke 10 – k oznámeniu č. 34/2015 Z. z.

  Schválený: 20.01.2014 Účinný: 01.03.2015  

 • 33/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 05.02.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 32/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 04.02.2015 Účinný: 28.02.2015 Novelizovaný: 28.02.2015  

 • 31/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.02.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 30/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.02.2015 Účinný: 01.04.2015  

 • 29/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

  Schválený: 28.01.2015 Účinný: 01.09.2015  

 • 28/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2015

  Schválený: 17.02.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 27/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72

  Schválený: 16.02.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 26/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

  Schválený: 06.02.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 25/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 04.02.2015 Účinný: 15.03.2015  

 • 24/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.02.2015 Účinný: 01.04.2015 Novelizovaný: 01.04.2015  

 • 23/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.01.2015 Účinný: 15.03.2015  

 • 22/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z.

  Schválený: 20.01.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 21/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z.

  Schválený: 02.02.2015 Účinný: 15.02.2015  

 • 20/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky Príloha k čiastke 6 – k oznámeniu č. 20/2015 Z. z.

  Schválený: 20.12.1990 Účinný: 01.01.1991  

 • 19/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky Príloha k čiastke 5 – k oznámeniu č. 19/2015 Z. z.

  Schválený: 10.07.1970 Účinný: 05.02.1971 Novelizovaný: 01.01.1991  

 • 18/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

  Schválený: 12.02.2015 Účinný: 12.02.2015  

 • 17/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.

  Schválený: 02.02.2015 Účinný: 24.06.2015  

 • 16/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  Schválený: 02.02.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 15/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

  Schválený: 02.02.2015 Účinný: 15.02.2015  

 • 14/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 28.01.2015 Účinný: 01.03.2015 Novelizovaný: 01.03.2015  

 • 13/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.01.2015 Účinný: 01.03.2015  

 • 12/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Príloha k čiastke 4 – k oznámeniu č. 12/2015 Z. z.

  Schválený: 20.12.2006 Účinný: 14.01.2015  

 • 11/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky Príloha k čiastke 3 – k oznámeniu č. 11/2015 Z. z.

  Schválený: 05.12.2014 Účinný: 01.01.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu