Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 187/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

  Schválený: 23.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 186/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.

  Schválený: 25.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 185/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 24.06.2014 Účinný: 30.06.2014  

 • 184/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.06.2014 Účinný: 30.06.2014  

 • 183/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 05.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 182/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 181/2014

  Zákon

  Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.05.2014 Účinný: 26.06.2014  

 • 180/2014

  Zákon

  Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 29.05.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 179/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 178/2014

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

  Schválený: 19.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 177/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.11.2014  

 • 176/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 175/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 174/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 173/2014

  Výnos

  Výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

  Schválený: 13.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 172/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

  Schválený: 19.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 171/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

  Schválený: 19.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 170/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

  Schválený: 13.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 169/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

  Schválený: 13.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 168/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska o zastupovaní pri vydávaní víz

  Schválený: 26.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 167/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní

  Schválený: 26.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 166/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Portugalskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

  Schválený: 04.03.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 165/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte

  Schválený: 13.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 164/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu

  Schválený: 11.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 163/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

  Schválený: 16.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 162/2014

  Zákon

  Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 161/2014

  Ústavný zákon U

  Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 160/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 03.06.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 159/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

  Schválený: 30.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 158/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 157/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

  Schválený: 05.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 156/2014

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 155/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 07.06.2014 Účinný: 07.06.2014  

 • 154/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 153/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 152/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2014 Účinný: 29.06.2014  

 • 151/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2014 Účinný: 12.06.2014  

 • 150/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael na roky 2013 – 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu Príloha k čiastke 55 – k oznámeniu č. 150/2014 Z. z.

  Schválený: 25.11.2013 Účinný: 24.05.2014  

 • 149/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu Príloha k čiastke 54 – k oznámeniu č. 149/2014 Z. z.

  Schválený: 20.02.2008 Účinný: 22.05.2014  

 • 148/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) Príloha k čiastke 53 – k oznámeniu č. 148/2014 Z. z.

  Schválený: 16.10.2013 Účinný: 01.11.2014  

 • 147/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci Príloha k čiastke 52 – k oznámeniu č. 147/2014 Z. z.

  Schválený: 02.10.2013 Účinný: 01.07.2014  

 • 146/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave Príloha k čiastke 51 – k oznámeniu č. 146/2014 Z. z.

  Schválený: 14.06.2002 Účinný: 02.03.2003  

 • 145/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu štátu, a o minimálnom rozsahu údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície v týchto objektoch

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 144/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 143/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 142/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz

  Schválený: 25.04.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 141/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 140/2014

  Zákon

  Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 16.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 139/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie Príloha k čiastke 49 – k oznámeniu č. 139/2014 Z. z.

  Schválený: 11.06.2010 Účinný: 28.04.2015  

 • 138/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Príloha k čiastke 48 – k oznámeniu č. 138/2014 Z. z.

  Schválený: 10.06.2010 Účinný: 28.04.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu