Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 162/2015

  Zákon

  Správny súdny poriadok

  Schválený: 21.05.2015 Účinný: 01.07.2016  

 • 161/2015

  Zákon

  Civilný mimosporový poriadok

  Schválený: 21.05.2015 Účinný: 01.07.2016  

 • 160/2015

  Zákon

  Civilný sporový poriadok

  Schválený: 21.05.2015 Účinný: 01.07.2016  

 • 159/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.07.2015 Účinný: 15.07.2015  

 • 158/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

  Schválený: 22.06.2015 Účinný: 15.07.2015  

 • 157/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 156/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 155/2015

  Výnos

  Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries

  Schválený: 01.07.2015 Účinný: 07.07.2015  

 • 154/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.06.2015 Účinný: 07.07.2015  

 • 153/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

  Schválený: 02.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 152/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

  Schválený: 22.05.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 151/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

  Schválený: 01.01.2015 Účinný: 01.01.2015  

 • 150/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

  Schválený: 22.06.2015 Účinný: 15.07.2015  

 • 149/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 07.07.2015 Účinný: 07.07.2015  

 • 148/2015

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 17.06.2015 Účinný: 31.07.2015 Novelizovaný: 01.10.2015  

 • 147/2015

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

  Schválený: 26.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 146/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 (PAL PROT 2002) Príloha k čiastke 45 – k oznámeniu č. 146/2015 Z. z.

  Schválený: 01.11.2002 Účinný: 13.07.2015  

 • 145/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

  Schválený: 17.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 144/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.

  Schválený: 18.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 143/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.

  Schválený: 18.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 142/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 23.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 141/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

  Schválený: 23.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 140/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 16.06.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 139/2015

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 a čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 3 a čl. 13 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Schválený: 23.06.2015 Účinný: 23.06.2015  

 • 138/2015

  Rozhodnutie

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

  Schválený: 17.06.2015 Účinný: 20.06.2015  

 • 137/2015

  Výnos

  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.

  Schválený: 08.06.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 15.10.2015  

 • 136/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z.

  Schválený: 11.06.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 135/2015

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 11.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 134/2015

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z.

  Schválený: 03.06.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 133/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci Príloha k čiastke 40 – k oznámeniu č. 133/2015 Z. z.

  Schválený: 30.09.2014 Účinný: 01.07.2015  

 • 132/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 26.05.2015 Účinný: 01.01.2016  

 • 131/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 11.06.2015 Novelizovaný: 20.07.2015  

 • 130/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 129/2015

  Zákon U N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.09.2015 Novelizovaný: 01.09.2015  

 • 128/2015

  Zákon

  Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.08.2015  

 • 127/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 10.06.2015 Účinný: 10.06.2015  

 • 126/2015

  Zákon

  Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 125/2015

  Zákon

  Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 124/2015

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 123/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 122/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 121/2015

  Vyhláška U

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.10.2015  

 • 120/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 119/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 13.05.2015 Účinný: 05.06.2015  

 • 118/2015

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 12.05.2015 Účinný: 01.07.2015  

 • 117/2015

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 06.05.2015 Účinný: 01.07.2015 Novelizovaný: 01.10.2015  

 • 116/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu

  Schválený: 05.04.2015 Účinný: 05.04.2015  

 • 115/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o vzájomnom uznávaní vodičských preukazov oboch krajín

  Schválený: 05.04.2015 Účinný: 05.04.2015  

 • 114/2015

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 03.06.2015 Účinný: 03.06.2015  

 • 113/2015

  Vyhláška U N

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.05.2015 Účinný: 01.09.2015 Novelizovaný: 01.09.2015  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu