Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 162/2014

  Zákon U

  Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 161/2014

  Ústavný zákon

  Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 160/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 03.06.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 159/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

  Schválený: 30.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 158/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 157/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

  Schválený: 05.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 156/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 155/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

  Schválený: 07.06.2014 Účinný: 07.06.2014  

 • 154/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 01.12.2014  

 • 153/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

 • 152/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2014 Účinný: 29.06.2014  

 • 151/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 14.05.2014 Účinný: 12.06.2014  

 • 150/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael na roky 2013 – 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu Príloha k čiastke 55 – k oznámeniu č. 150/2014 Z. z.

  Schválený: 25.11.2013 Účinný: 24.05.2014  

 • 149/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu Príloha k čiastke 54 – k oznámeniu č. 149/2014 Z. z.

  Schválený: 20.02.2008 Účinný: 22.05.2014  

 • 148/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) Príloha k čiastke 53 – k oznámeniu č. 148/2014 Z. z.

  Schválený: 16.10.2013 Účinný: 01.11.2014  

 • 147/2014

  Oznámenie U

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci Príloha k čiastke 52 – k oznámeniu č. 147/2014 Z. z.

  Schválený: 02.10.2013 Účinný: 01.07.2014  

 • 146/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave Príloha k čiastke 51 – k oznámeniu č. 146/2014 Z. z.

  Schválený: 14.06.2002 Účinný: 02.03.2003  

 • 145/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu štátu, a o minimálnom rozsahu údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície v týchto objektoch

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 144/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 143/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 142/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz

  Schválený: 25.04.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 141/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

  Schválený: 28.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 140/2014

  Zákon

  Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 16.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 139/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie Príloha k čiastke 49 – k oznámeniu č. 139/2014 Z. z.

  Schválený: 11.06.2010 Účinný: 28.04.2015  

 • 138/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Príloha k čiastke 48 – k oznámeniu č. 138/2014 Z. z.

  Schválený: 10.06.2010 Účinný: 28.04.2015  

 • 137/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej Príloha k čiastke 47 – k oznámeniu č. 137/2014 Z. z.

  Schválený: 10.05.2010 Účinný: 01.06.2014  

 • 136/2014

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 30.05.2014 Účinný: 30.05.2014  

 • 135/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 29.05.2014 Účinný: 29.05.2014  

 • 134/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

  Schválený: 14.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 133/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014

  Schválený: 14.05.2014 Účinný: 31.05.2014  

 • 132/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich

  Schválený: 15.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 131/2014

  Nariadenie U

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.05.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 130/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.05.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 129/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Aktov Svetovej poštovej únie

  Schválený: 11.10.2012 Účinný: 01.01.2014  

 • 128/2014

  Uznesenie

  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 23. apríla 2014 vo veci pozastavenia účinnosti § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.04.2014 Účinný: 20.05.2014  

 • 127/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu

  Schválený: 02.05.2014 Účinný: 20.05.2014  

 • 126/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

  Schválený: 30.04.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 125/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.05.2014 Účinný: 10.05.2014  

 • 124/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov v znení opatrenia z 25. novembra 2008 č. 24/2008

  Schválený: 29.04.2014 Účinný: 15.05.2014  

 • 123/2014

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami

  Schválený: 25.04.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 122/2014

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami

  Schválený: 25.04.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 121/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z.

  Schválený: 24.04.2014 Účinný: 15.05.2014  

 • 120/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

  Schválený: 16.04.2014 Účinný: 15.05.2014  

 • 119/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

  Schválený: 16.04.2014 Účinný: 01.06.2014  

 • 118/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO vo vzťahu ku Slovenskej republike

  Schválený: 19.02.2014 Účinný: 01.01.2015  

 • 117/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

  Schválený: 24.04.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 116/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

  Schválený: 09.04.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 115/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 01.04.2014 Účinný: 01.05.2014  

 • 114/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

  Schválený: 29.04.2014 Účinný: 29.04.2014  

 • 113/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve

  Schválený: 15.04.2014 Účinný: 01.05.2014  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu