Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Register predpisov zbierky zákonov

Predpisy

Zoradiť

 • 217/2014

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu slovného spojenia „na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)“ v § 6a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ustanovení § 7a ods. 1, 2 a 5, slovného spojenia „; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“ v § 10 ods. 5, ustanovenia § 20 ods. 1 a ustanovenia § 192 ods. 2 tretej vety zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, slovného spojenia „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

  Schválený: 07.05.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 216/2014

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 102/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 29 ods. 1 druhej a tretej vety zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovení § 38 ods. 5 druhej a tretej vety zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 151q zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

   

 • 215/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014

  Schválený: 12.06.2014 Účinný: 27.06.2014  

 • 214/2014

  Zákon

  Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 30.07.2014 Novelizovaný: 30.07.2014  

 • 213/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 01.08.2014 Novelizovaný: 01.08.2014  

 • 212/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994 Príloha k čiastke 69 – k oznámeniu č. 212/2014 Z. z.

  Schválený: 01.08.2013 Účinný: 01.08.2014  

 • 211/2014

  Výnos

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 210/2014

  Výnos U

  Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 209/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 208/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

  Schválený: 16.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 207/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 206/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 03.07.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 205/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 01.07.2014 Účinný: 01.10.2014  

 • 204/2014

  Zákon N

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 25.06.2014 Účinný: 01.08.2014 Novelizovaný: 01.09.2014  

 • 203/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti evidencie motorových vozidiel

  Schválený: 20.06.2014 Účinný: 05.07.2014  

 • 202/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 201/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 15.08.2014  

 • 200/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 15.08.2014  

 • 199/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 09.07.2014 Účinný: 17.07.2014  

 • 198/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

  Schválený: 26.06.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 197/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  Schválený: 25.06.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 196/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

  Schválený: 30.06.2014 Účinný: 15.07.2014  

 • 195/2014

  Zákon U

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 04.07.2014 Účinný: 01.09.2014  

 • 194/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 01.07.2014 Účinný: 01.08.2014  

 • 193/2014

  Vyhláška N

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy

  Schválený: 17.06.2014 Účinný: 15.07.2014 Novelizovaný: 01.09.2014  

 • 192/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.

  Schválený: 18.06.2014 Účinný: 15.07.2014  

 • 191/2014

  Rozhodnutie

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

  Schválený: 07.07.2014 Účinný: 09.07.2014  

 • 190/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

  Schválený: 23.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 189/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

  Schválený: 23.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 188/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

  Schválený: 23.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 187/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

  Schválený: 23.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 186/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.

  Schválený: 25.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 185/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 24.06.2014 Účinný: 30.06.2014 Novelizovaný: 01.07.2014  

 • 184/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 24.06.2014 Účinný: 30.06.2014  

 • 183/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 05.06.2014 Účinný: 01.07.2014 Novelizovaný: 01.01.2015  

 • 182/2014

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 27.05.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 181/2014

  Zákon

  Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.05.2014 Účinný: 26.06.2014 Novelizovaný: 26.06.2014  

 • 180/2014

  Zákon N

  Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 29.05.2014 Účinný: 01.07.2014 Novelizovaný: 17.09.2014  

 • 179/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 17.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 178/2014

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

  Schválený: 19.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 177/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.11.2014  

 • 176/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 175/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 174/2014

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 173/2014

  Výnos

  Výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

  Schválený: 13.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 172/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

  Schválený: 19.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 171/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

  Schválený: 19.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 170/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

  Schválený: 13.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 169/2014

  Vyhláška

  Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

  Schválený: 13.06.2014 Účinný: 01.07.2014  

 • 168/2014

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska o zastupovaní pri vydávaní víz

  Schválený: 26.05.2014 Účinný: 15.06.2014  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu