Vyhľadávanie v právnych predpisoch

8/2005 Z.z. Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

ADVOKÁCIE;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;Verejná obchodná spoločnosť;Zánik, premeny, likvidácia spoločnosti;Pokuty. Blokové pokuty;Poplatky správne;Štátny dozor. Štátny dohľad. Administratívny dozor;Povinnosť zachovávať mlčanlivosť;Sloboda prejavu a právo na informácie;

Viac

Vecné pojmy

Občianske súdne konanie , Orgány ochrany práva , Právo Európskej únie , Správne poplatky , Advokácia – advokáti , Konkurz a vyrovnanie , Občianske právo – hmotné , Súdy , Štátna správa , Daňové a poplatkové právo , Európske spoločenstvá , Financie, finančné právo