Vyhľadávanie v právnych predpisoch

70/1998 Z.z. Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;Štátny dozor. Štátny dohľad. Administratívny dozor;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Správa a organizácia priemyslu a energetiky;Elektrická energia. Elektrina;Elektrifikácia. Rozvody elektrickej energie;Tepelná energia. Teplo. Teplá voda. Para;Teplovody a parovody. Rozvody tepelnej energie;Plynárenstvo. Vykurovací plyn;Plynofikácia. Rozvody plynu;Pokuty. Blokové pokuty;Podnik. Podnikateľ. Podnikanie. Obchodné imanie. Kapitál;Ochranné pásma;

Viac

Vecné pojmy

Náhrada škody , Správne konanie , Elektrická energia, elektrické prístroje a zariadenia , Plynárenstvo , Pokuty , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Spôsobilosť na výkon niektorých povolaní a činností , Zásobovanie teplom , Živnostenské podnikanie , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie)