Vyhľadávanie v právnych predpisoch

622/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Sudcovia a prísediaci. Menovanie a ustanovenie sudcov. Voľby sudcov;Právne postavenie prokurátorov;

Vecné pojmy

Orgány ochrany práva , Prokuratúra , Štátne orgány , Sudcovia a vyšší súdni úradníci