Vyhľadávanie v právnych predpisoch

609/2003 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;ŠTÁTNE PRÍJMY. DANE, DÁVKY, POPLATKY;Preskúmanie rozhodnutia;Doručovanie;Pokuty. Blokové pokuty;Oslobodenie od poplatkov a daní. Odpustenie dane;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní;Pôsobnosť štátnej finančnej správy;Majetkové priznanie;Daňová exekúcia;Pohľadávky a iné práva štátu a za štátom;Majetkové sankcie. Penále;

Viac

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Rozpočet , Colníctvo a colné orgány , Dane a poplatky , Finančné orgány , Konkurz a vyrovnanie , Obce a orgány územnej samosprávy , Pokuty , Poplatky , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Správne súdnictvo , Súdy , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Priestupky a správne delikty , Exekúcie, výkon rozhodnutí