Vyhľadávanie v právnych predpisoch

596/2003 Z.z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

FINANČNÁ KONTROLA;SPRÁVA ŠKOLSTVA. VÝCHOVA. VZDELÁVANIE;ŠTÁTNA SPRÁVA. VEREJNÁ SPRÁVA;Závodné stravovanie. Školské stravovanie. Stravovanie v zariadeniach;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Pôsobnosť národných výborov, okresných, obvodných, obecných úradov;Obce ako subjekty práv a povinností;

Viac

Vecné pojmy

Správne konanie , Obce a orgány územnej samosprávy , Pokuty , Školstvo a vzdelávanie , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Vyššie územné celky , Orgány miestnej štátnej správy , Priestupky a správne delikty