Vyhľadávanie v právnych predpisoch

586/2004 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Mzdy pracovníkov súdov, štátnych notárstiev, nápravnej výchovy;Prémie, odmeny a príplatky;Zabezpečenie v starobe. Starobný dôchodok;Vdovský, vdovecký dôchodok. Sirotský dôchodok;Ústavný súd;Vojenské súdy;Sudcovia a prísediaci. Menovanie a ustanovenie sudcov. Voľby sudcov;Právne postavenie prokurátorov;Zodpovednosť štátu za protiprávne konanie a za škodu;

Viac

Vecné pojmy

Prokuratúra , Štátne orgány , Sudcovia a vyšší súdni úradníci , Ústavné súdnictvo