Vyhľadávanie v právnych predpisoch

582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Daň cestná;Daň z nehnuteľností;Daň z motorových vozidiel;Dane všeobecne;Využívanie jadrovej energie;Ubytovacie služby. Hotely;Ceny. Obchodné prirážky a zrážky. Tvorba cien;Hra, stávka, lotéria, tombola. Hracie prístroje (automaty);Nehnuteľnosti. Domový majetok. Pozemky;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní;Oslobodenie od poplatkov a daní. Odpustenie dane;Poplatky ostatné;Poplatky miestne. Poplatky kúpeľné;

Viac

Vecné pojmy

Dane a poplatky , Poplatky , Miestne dane a poplatky , Správa daní a poplatkov , Správa odpadového hospodárstva