Vyhľadávanie v právnych predpisoch

534/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPOLUPRÁCA V POĽNOHOSPODÁRSTVE;Polícia. Zbor národnej bezpečnosti.;Zbor ozbrojenej ochrany železníc. Železničná polícia;Štátna úverová politika. Dotácie. Subvencie;Štátny rozpočet. Rozpočty územných celkov, krajov a obcí;Dane z príjmov všeobecne;Daň z príjmov fyzických osôb;Daň z príjmov právnických osôb;Oslobodenie od poplatkov a daní. Odpustenie dane;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní;Pôsobnosť štátnej finančnej správy;Právo hospodárenia s národným majetkom. Správa národného majetku;Pohľadávky a iné práva štátu a za štátom;Sociálne poistenie;

Viac

Vecné pojmy

Poistenie v nezamestnanosti , Národné hospodárstvo , Orgány ochrany práva , Sociálna politika, sociálne, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie , Dane a poplatky , Nemocenské a úrazové poistenie a zabezpečenie , Polícia , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Rozpočtové a príspevkové organizácie , Zamestnanosť a štátne orgány práce , Hospodárstvo a hospodárenie , Správa a privatizácia národného majetku , Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia , Sociálna poisťovňa , Správa daní a poplatkov , Príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie , Štátne orgány , Železničná doprava , Štátna podpora v poľnohospodárstve , Štátna správa , Daňové orgány , Financie, finančné právo , Garančný fond