Vyhľadávanie v právnych predpisoch

527/2003 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Právomoc a príslušnosť správnych orgánov.;Správne rozhodnutia;Účastníci správneho konania;Zásady správneho konania;Konanie v 1. stupni;Preskúmanie rozhodnutia;Výkon rozhodnutia;Doručovanie;

Vecné pojmy

Správne konanie , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obce a orgány územnej samosprávy , Orgány miestnej štátnej správy