Vyhľadávanie v právnych predpisoch

525/2003 Z.z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

ORGÁNY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE;FINANCOVANIE;SPRÁVNE KONANIE;Pokuty. Blokové pokuty;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR;

Vecné pojmy

Ochrana prírody, rastlín a zvierat , Poplatky , Životné prostredie , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Odpadové hospodárstvo , Vodné hospodárstvo , Geológia , Orgány miestnej štátnej správy , Rybárstvo