Vyhľadávanie v právnych predpisoch

523/2003 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Zadávanie verejných zákaziek;Pokuty. Blokové pokuty;Lehoty;Štátny dozor. Štátny dohľad. Administratívny dozor;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR;Vláda SR;Obstarávateľské služby. Obstaranie vecí. Úschova;

Vecné pojmy

Správne konanie , Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obce a orgány územnej samosprávy , Pokuty , Spôsobilosť na výkon niektorých povolaní a činností , Stavebníctvo a územné plánovanie , Verejné a koncesné obstarávanie , Vláda , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Telekomunikácie , Vodné hospodárstvo , Vyššie územné celky , Energetika a priemysel , Orgány miestnej štátnej správy , Služby