Vyhľadávanie v právnych predpisoch

521/2003 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Kraje. Vyššie územné samosprávne celky;Národný majetok. Vlastníctvo štátu. Vlastníctvo obcí;Prevody vlastníctva a práva hospodárenia;Nehnuteľnosti. Domový majetok. Pozemky;Nadobúdanie vlastníctva;

Vecné pojmy

Majetok štátu , Vyššie územné celky , Orgány miestnej štátnej správy