Vyhľadávanie v právnych predpisoch

514/2003 Z.z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENEJ VÝKONOM TRESTU;NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENEJ VÄZBOU;NOTÁRI;Zodpovednosť štátu za protiprávne konanie a za škodu;Ústavný súd;Exekútor;Postih (regres);Lehoty;Organizačné zložky štátu a územných samosprávnych celkov;Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím;

Viac

Vecné pojmy

Náhrada škody , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obce a orgány územnej samosprávy , Polícia , Prokuratúra , Súdy , Ústavný súd , Notári , Vyššie územné celky , Orgány miestnej štátnej správy , Orgány verejnej moci , Exekúcie, výkon rozhodnutí