Vyhľadávanie v právnych predpisoch

512/2003 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Osoby právnické;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR;Národný majetok. Vlastníctvo štátu. Vlastníctvo obcí;Právo hospodárenia s národným majetkom. Správa národného majetku;Ceny. Obchodné prirážky a zrážky. Tvorba cien;

Vecné pojmy

Rehabilitácia , Byty, nebytové priestory a bytová výstavba , Majetok štátu , Nebytové priestory , Orgány miestnej štátnej správy