Vyhľadávanie v právnych predpisoch

50/1995 Z.z. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

FORMY PLNENIA. DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA;SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ. SOCIÁLNA POMOC;Dôchodkové pripoistenie;Zabezpečenie v starobe. Starobný dôchodok;Zabezpečenie v invalidite. Invalidný dôchodok;Vdovský, vdovecký dôchodok. Sirotský dôchodok;Zabezpečenie pri výkone služby v ozbrojených silách;

Viac

Vecné pojmy

Správne konanie , Advokácia – advokáti , Nemocenské a úrazové poistenie a zabezpečenie , Polícia , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Slovenská informačná služba , Sociálne zabezpečenie (dôchodkové poistenie) , Vojaci z povolania , Zbor väzenskej a justičnej stráže , Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia , Živnostenské podnikanie , Komerční právnici , Branná povinnosť a civilná služba