Vyhľadávanie v právnych predpisoch

451/1992 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

PRACOVNÉ PRÁVO;

Vecné pojmy

Fondy , Náhrada škody , Pracovný čas , Pracovnoprávne vzťahy , Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci , Cudzinci , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Odbory , Pokuty , Sociálne zabezpečenie (dôchodkové poistenie) , Súdy , Štátne a služobné tajomstvo , Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia , Civilná služba , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru , Rozhodcovské konanie , Cestovné, sťahovacie a iné výdavky , Kolektívne zmluvy a dohody , Branná povinnosť a civilná služba , Dovolenka na zotavenie , Mládež (mladiství) , Pracovná disciplína