Vyhľadávanie v právnych predpisoch

418/2002 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNOM KONANÍ;Súkromné bezpečnostné služby;Zbrane a strelivo (všeobecne);Poplatky súdne;Trestný register;

Vecné pojmy

Poplatky , Register trestov , Štátne a služobné tajomstvo , Zbrane a strelivo , Súkromné bezpečnostné služby