Vyhľadávanie v právnych predpisoch

387/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Správa v rozmiestňovaní pracovných síl, úrady práce;

Vecné pojmy

Odvody , Penále , Správne konanie , Pracovnoprávne vzťahy , Cudzinci , Majetok štátu , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Národná rada , Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov , Pokuty , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Správne súdnictvo , Vláda , Zamestnanosť a štátne orgány práce , Informačné systémy a sprístupnenie informácií , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Cestovné, sťahovacie a iné výdavky , Platobný a zúčtovací styk , Orgány miestnej štátnej správy , Mládež (mladiství)