Vyhľadávanie v právnych predpisoch

327/2005 Z.z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Vecné pojmy

Orgány ochrany práva , Advokácia – advokáti