Vyhľadávanie v právnych predpisoch

312/2001 Z.z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

NÁHRADA ŠKODY A BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE V PRACOVNOM PRÁVE;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMENY. NÁHRADA MZDY;PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY;ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY;Zabezpečenie v chorobe. Pracovná neschopnosť. Nemocenské dávky;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Odborové organizácie v pracovnom práve;Kolektívna zmluva. Kolektívne vyjednávanie;Pracovná disciplína. Kárna zodpovednosť. Kárne konanie;Práva a povinnosti vedúcich pracovníkov;Pracovný pomer. Služobný pomer. Jeho vznik a obsah;Majetkové priznanie;Výber a ustanovenie štátnych zamestnancov;

Viac

Vecné pojmy

Náhrada škody , Pracovnoprávne vzťahy , Disciplinárna (kárna) zodpovednosť , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Nemocenské a úrazové poistenie a zabezpečenie , Odbory , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Prezident , Prokuratúra , Súdy , Vláda , Kolektívne zmluvy a dohody , Štátna služba , Orgány miestnej štátnej správy