Vyhľadávanie v právnych predpisoch

311/2001 Z.z. Zákon Zákonník práce

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

A Predpis bol aktualizovaný 01.01.2015

Oblasti pôsobnosti

OSOBITNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMENY. NÁHRADA MZDY;NÁHRADA ŠKODY A BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE V PRACOVNOM PRÁVE;PRACOVNOPRÁVNE ÚKONY;ZÁSADY PRACOVNÉHO PRÁVA;DOHODY O PRÁCACH KONANÝCH MIMO PRACOVNÝ POMER;DORUČOVANIE VŠEOBECNE;POČÍTANIE ČASU VŠEOBECNE;Odstupné v pracovnoprávnych vzťahoch;Prekážky v práci;Čas odpočinku. Dovolenka. Dovolenka na zotavenie;Zabezpečenie v chorobe. Pracovná neschopnosť. Nemocenské dávky;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Starostlivosť o stravovanie pracovníkov; ...

Viac

Vecné pojmy

Náhrada škody , Pracovnoprávne vzťahy , Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Odbory , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Kolektívne zmluvy a dohody