Vyhľadávanie v právnych predpisoch

311/2001 Z.z. Zákon Zákonník práce

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

NÁHRADA ŠKODY A BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE V PRACOVNOM PRÁVE;DOHODY O PRÁCACH KONANÝCH MIMO PRACOVNÝ POMER;PRACOVNOPRÁVNE ÚKONY;OSOBITNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMENY. NÁHRADA MZDY;ZÁSADY PRACOVNÉHO PRÁVA;DORUČOVANIE VŠEOBECNE;POČÍTANIE ČASU VŠEOBECNE;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Starostlivosť o stravovanie pracovníkov;Bezpečnosť práce (všeobecne);Pracovný pomer. Služobný pomer. Jeho vznik a obsah;Rada zamestnancov. Európska rada zamestnancov;Odborové organizácie v pracovnom práve; ...

Viac

Vecné pojmy

Náhrada škody , Pracovnoprávne vzťahy , Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Odbory , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Kolektívne zmluvy a dohody