Vyhľadávanie v právnych predpisoch

241/2001 Z.z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;ŠTÁTNA SPRÁVA. VEREJNÁ SPRÁVA;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ;Osoby právnické;Štátna kontrola;Pokuty. Blokové pokuty;Ochrana vlastníctva. Ostraha objektov;

Viac

Vecné pojmy

Správne konanie , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obrana a bezpečnosť štátu , Pokuty , Polícia , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Priestupky , Slovenská informačná služba , Služobný pomer , Štátne a služobné tajomstvo , Vláda , Informačné systémy a sprístupnenie informácií , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Štátna služba