Vyhľadávanie v právnych predpisoch

167/1991 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

PRACOVNÉ PRÁVO;PRACOVNOPRÁVNE ÚKONY;PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY;Životné jubileá;

Vecné pojmy

Fondy , Náhrada škody , Pracovný čas , Pracovný pomer , Pracovnoprávne vzťahy , Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Odbory , Súdy , Civilná služba , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru , Rozhodcovské konanie , Cestovné, sťahovacie a iné výdavky , Kolektívne zmluvy a dohody , Branná povinnosť a civilná služba , Dovolenka na zotavenie , Pracovná disciplína