Vyhľadávanie v právnych predpisoch

158/1992 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) – (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ;

Vecné pojmy

Náhrada škody , Združovanie a zhromažďovanie občanov , Advokácia – advokáti , Amnestia , Cudzinci , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Odbory , Pokuty , Polícia , Prezident , Prokuratúra , Súdy , Štátne a služobné tajomstvo , Trestné právo – procesné , Vojaci z povolania , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty , Väzba , Výkon trestu odňatia slobody , Znalci a tlmočníci , Branná povinnosť a civilná služba , Mládež (mladiství) , Tlmočníci , Zbor nápravnej výchovy – Zbor vojenskej a justičnej stráže , Diplomatické vzťahy