Vyhľadávanie v právnych predpisoch

135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNY REŽIM POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A PREVÁDZKY NA NICH;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKÁCIÍ;NÁHRADA ŠKODY V HOSPODÁRSKOM A OBCHODNOM PRÁVE;SPRÁVNE KONANIE;Ceny. Obchodné prirážky a zrážky. Tvorba cien;Zánik vlastníctva. Vyvlastnenie;Ochranné pásma ciest a diaľnic;Diaľnice;Dopravné cesty všeobecne;Povolenie stavby;Právo hospodárenia s národným majetkom. Správa národného majetku;Pokuty. Blokové pokuty;Stavebné úrady;Správne rozhodnutia;

Viac

Judikáty

Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správnych orgánov.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 1 Sžo 81/2008 Prameň: ASPI

Zodpovednosť za škodu.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 4 Cdo 17/2007 Prameň: ASPI

Odpovědnost za škodu na pozemní komunikaci

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: 4 Cz 15/71 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 1 Ročník: 1972 Strana: 24 Číslo: 10/1972

Zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti na silnici

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: 1 Cz 17/80 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 6 Ročník: 1982 Strana: 342 Číslo: 24/1982

Kdy může majitel domu žádat omezení jízdy vozidel pod domem

Najvyšší správny súd (NSS) Spzn: 1538/19 Prameň: Boh. A Číslo: 81/1919

Čištění chodníků a uživatel nemovitosti

Krajský súd Hradec Králové Spzn: 6 Co 20/65 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 4 Ročník: 1965 Strana: 134 Číslo: 28/1965

Pracovní úraz a uplatnění nároku na náhradu škody i v občanském řízení

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: 3 Cz 36/68 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 1 Ročník: 1969 Strana: 38 Číslo: 3/1969

Náhrada škody a čištění chodníku

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: 3 Cz 43/68 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 3-4 Ročník: 1969 Strana: 227 Číslo: 26/1969

Odpovědnost za škodu na zdraví na neupraveném chodníku

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: 2 Cz 3/74 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 6-7 Ročník: 1976 Strana: 384 Číslo: 23/1976

K niektorým otázkam náhrady škody

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: Pls 2/76 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 6 Ročník: 1977 Číslo: 27/1977

Škoda vzniklá na motor. vozidle a odpovědnost organizace siln.hospodářství

Krajský súd Hradec Králové Spzn: 8 Co 675/77 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 6 Ročník: 1981 Strana: 360 Číslo: 19/1981

Odpovědnost advokátní organizace za škodu

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: 1 Cz 17/84 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 2-3 Ročník: 1986 Číslo: 13/1986

K rozhodování soudů o náhradě škody

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: Cpj 44/85 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 2-3 Ročník: 1987 Strana: 98 Číslo: 2/1987

K rozhodování soudů o náhradě škody

Najvyšší súd (NS) ČR Spzn: Cpj 44/85 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 2-3 Ročník: 1987 Strana: 105 Číslo: 2/1987

Povinnost řádné péče o údržbu nástupiště autobusové zastávky

Krajský súd Praha Spzn: 14 Co 425/85 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 6 Ročník: 1989 Strana: 276 Číslo: 17/1989

Náhrada škody a zodpovednosť za znečistenie vozovky

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 2 Cz 38/71 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 9 Ročník: 1971 Strana: 485 Číslo: 70/1971

Dopravné predpisy v cestnej prevádzke a prednosť na križovatke

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 8 Tz 94/86 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 7-8 Ročník: 1987 Strana: 428 Číslo: 44/1987

K náhrade škody spôsobenej soc. organizáciám

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: Pls 2/76 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 6 Ročník: 1977 Strana: 310 Číslo: 27/1977

K náhrade škody spôsobenej soc. organizáciám

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: Pls 2/76 Prameň: Zb.sr. Zväzok: 6 Ročník: 1977 Strana: 307 Číslo: 27/1977

Porušenie zákona o pozemných komunikáciách

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 2 Sž-o-KS 42/2005 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2007 Strana: 155 Číslo: 60/2007