Vyhľadávanie v právnych predpisoch

117/1998 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Civilná obrana. Civilná ochrana.;

Vecné pojmy

Správne konanie , Civilná ochrana , Financovanie a finančné hospodárenie , Krajské, okresné a obvodné úrady , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obce a orgány územnej samosprávy , Pokuty , Vláda , Orgány miestnej štátnej správy