Vyhľadávanie v právnych predpisoch

116/2006 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

AUTORSKÉ PRÁVO. DUŠEVNÉ A INTELEKTUÁLNE VLASTNÍCTVO;NEHMOTNÉ STATKY. DUŠEVNÉ A INTELEKTUÁLNE VLASTNÍCTVO. PRIEMYSELNÉ PRÁVA;Colné konanie;Vývoz, dovoz a prevoz tovaru a služieb;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Duševné vlastníctvo