Vyhľadávanie v právnych predpisoch

575/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Zabezpečenie pri výkone služby v ozbrojených silách;Branná povinnosť;

Vecné pojmy

Obrana a bezpečnosť štátu , Branná povinnosť a civilná služba