Vyhľadávanie v právnych predpisoch

480/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Prírodná liečivá voda;Obaly;

Vecné pojmy

Hygiena , Ochrana zdravých životných podmienok , Technické požiadavky na výrobky (technické normy)