Vyhľadávanie v právnych predpisoch

221/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE;Operatívna evidencia;Vodohospodárske bilancie;Povrchové a podzemné vody;Vodohospodárska (vodoprávna) evidencia. Vodné knihy.;Vodná stráž. Rybárska stráž;

Vecné pojmy

Vody , Životné prostredie , Vodné hospodárstvo