Vyhľadávanie v právnych predpisoch

221/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Vecné pojmy

Vody , Životné prostredie , Vodné hospodárstvo