Vyhľadávanie v právnych predpisoch

2/2002 Z.z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;Operatívna evidencia;Pracovný pomer. Služobný pomer. Jeho vznik a obsah;

Vecné pojmy

Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obrana a bezpečnosť štátu , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Štátne a služobné tajomstvo , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie)