Vyhľadávanie v právnych predpisoch

566/2005 Z.z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVA VO VECIACH OBRANY REPUBLIKY;Bezpečnostná rada;Krízová situácia. Mimoriadne opatrenia. Záchranný systém. Havarijný plán;Počiatok a koniec vojnového stavu;

Vecné pojmy

Vojenská služba , Vojenské a branné právo, zbrane , Branná povinnosť a civilná služba , Štátne orgány , Armáda , Bezpečnosť a obrana štátu