Vyhľadávanie v právnych predpisoch

261/1998 Z.z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Civilná obrana. Civilná ochrana.;

Vecné pojmy

Náhrada škody , Správne konanie , Pracovnoprávne vzťahy , Civilná ochrana , Financovanie a finančné hospodárenie , Krajské, okresné a obvodné úrady , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Obce a orgány územnej samosprávy , Pokuty , Priestupky , Stavebníctvo a územné plánovanie , Vláda , Orgány miestnej štátnej správy