Vyhľadávanie v právnych predpisoch

193/1997 Z.z. Úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNY REŽIM POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A PREVÁDZKY NA NICH;

Vecné pojmy

Fondy , Náhrada škody , Správne konanie , Colníctvo a colné orgány , Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Elektrická energia, elektrické prístroje a zariadenia , Komunikácie (pozemné) , Krajské, okresné a obvodné úrady , Motorové vozidlá a vodiči , Obce a orgány územnej samosprávy , Plynárenstvo , Pokuty , Polícia , Pôda (pozemky) , Priestupky , Stavebníctvo a územné plánovanie , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Telekomunikácie , Vodné hospodárstvo , Ťažba, baníctvo