Vyhľadávanie v právnych predpisoch

135/2001 Z.z. Úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

ÚSTAVA. ÚSTAVNÉ ZÁKONY;ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA;VOLEBNÁ SÚSTAVA A VOLEBNÉ PRÁVO;PREZIDENT REPUBLIKY;SÚDNICTVO A PROKURATÚRA - ÚSTAVNÉ ZÁSADY;ŠTÁTNE OBČIANSTVO;ŠTÁTNE ÚZEMIE. ŠTÁTNA HRANICA;NÁZOV ŠTÁTU, ŠTÁTNE SYMBOLY, HYMNA, ŠTÁTNY ZNAK, ŠTÁTNA VLAJKA, PEČAŤ;KONTROLNÝ SYSTÉM;ŠTÁTNE PRÍJMY. DANE, DÁVKY, POPLATKY;HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ;OCHRANA PRÁV OBČANA;PRÁVNE OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA;BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI; ...

Viac

Vecné pojmy

Amnestia , Národná rada , Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov , Obce a orgány územnej samosprávy , Obrana a bezpečnosť štátu , Politické strany a hnutia , Prezident , Prokuratúra , Súdy , Štátny jazyk a používanie jazyka menšín , Trestné právo – procesné , Ústavný súd , Územie štátu a jeho územné a správne členenie , Vláda , Voľby , Vyhlasovanie a uverejňovanie právnych predpisov a iných právnych a organizačných aktov , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Referendum , Petičné právo , Štátne občianstvo , Štátne symboly a ich používanie , Ústavné právo , Verejný ochranca práv , Vyššie územné celky , Základné práva a slobody občanov