Vyhľadávanie v právnych predpisoch

649/2006 Z.z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;Vývoz, dovoz a prevoz tovaru a služieb;Predaj v obchode;Predajne, obchody, obchodné domy, tržnice;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo